Normer och standarder

Standarder för värmeisoleringsmaterial

Europastandarden SS-EN 13162 gäller för mineralull som är avsedd att användas som värmeisolering i byggnader. Den heter "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning".

Standarden finns f.n. tillgänglig på engelska, tyska och franska och tillhandahålls av SIS. Det finns eller kommer också att finnas standarder för teknisk isolering avsedd för t.ex. rör och ventilationskanaler och det kommer också speciella standarder för lösfyllnadsisolering. I det första standardpaketet för byggisolering ingår 10 material, alla med lägre deklarerad värmekonduktivitet, λD, än 0.06 W/m°C. För alla dessa 10 material införs nu gemensamma egenskapsbeteckningar och klassgränser.

För tillverkarna införs en miniminivå för interna kontrollrutiner ibland kompletterad med extern tillverkningskontroll av vissa egenskaper. 
Standarderna för värmeisoleringsmaterial trädde i kraft den 1 mars 2002. År 2003 blev de bindande och alla nationella standarder upphörde att gälla. Samtidigt upphör möjligheten att åberopa våra svenska typgodkännanden. Observera dock att en CE-märkning inte är jämförbar med ett typgodkännande. Typgodkännandet var avstämt mot BBR medan CE-märket bara ger viss garanti för att de produktegenskaper som redovisas är korrekta. En CE-märkning är alltså inte någon garanti för att produkten får användas i svenska byggnader.Alla medlemsföretag i Swedisol har infört CE-märkningen som görs på en standardiserad etikett. En fullständig information om etiketten finns på Beställ/Ladda ner.

Mineralullstillverkarna i Sverige och i de flesta andra länder har av tradition varit vana att frivilligt eller tvingande ta på sig att kvalitetsmärka sina produkter. 

Regler för CE-märkning och kvalitetsmärkning av mineralull

Swedisols medlemsföretag är alla anslutna till de olika frivilliga kvalitetsmärkningssystem som är kopplade till den nya europeiska standarden för mineralull.

Varför CE-märkning?

För att underlätta handeln inom Europa har gemensamma standarder tagits fram för en mängd varor för att de utan nationella hinder fritt ska kunna säljas inom hela EU.
I standarderna för värmeisolering finner man regler för hur så gott som alla intressanta produktegenskaper ska redovisas. Hänvisning sker till provningsmetoder och egenskapernas beteckningar och nivåer läggs fast, ibland i form av gränsvärden men oftast i klasser. Det är mycket viktigt att känna till att CE-märkningen inte är något kvalitetsmärke utan endast ett sätt att få produktegenskaperna provade och redovisade på samma sätt inom hela EU. CE-märkningen är alltså ingen generell garanti för att en produkt får användas i svenska byggnader.

Svenska regler

För byggprodukter som saluförs i Sverige är CE-märkning våren 2004 fortfarande frivillig. I de flesta EU-länder är CE-märkning ett tvingande villkor för att få sälja produkten. Swedisols medlemmar har alla ambitionen att CE-märka sina svenska produkter, bland annat av det skälet att produkterna även säljs på marknader där CE-märkning är obligatorisk.

Kravnivåer bestämmer varje nation själv men man måste hålla sig till de standardiserade klasserna. I Sverige fastlägger Boverket de krav som gäller för byggnader. Ambitionen från Boverket är att ange så kallade funktionskrav. Detta innebär att Boverket i princip vill överlåta åt branschen att översätta dessa funktionskrav till lämpliga konstruktioner. I avsnitt 9 i BBR anges kraven för värmeisolering. Kompletterande information lämnas i Boverkets rapport ”Termiska beräkningar enligt BBR”.
[/collapsed]