En byggnads energieffektivitet ska vara oberoende av uppvärmningssystem eller energikälla.

Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen i bebyggelsen” och sammanfattar våra ståndpunkter och vad vi anser måste göras. Åtgärderna som krävs har vi samlat i ett sjupunktsprogram för bebyggelsen. Jag går igenom våra sju punkter här på bloggen, en för varje dag fram till och under Almedalsveckan som börjar den 1 juli. Idag handlar det om energieffektivitet.

 

2. Energieffektivitet

Kraven på byggnadens energieffektivitet ska ställas oberoende av uppvärmningssystem eller energikälla. Skärp kravet på byggnaders genomsnittliga U-värde betydligt och gör det styrande för dess energiprestanda. Inför krav på högst tillåtna U-värde på de enskilda byggnadsdelarna samt på byggnadens lufttäthet.

 I dagens krav i Boverkets byggregler ställs kravet på byggnaders energiprestanda i ett systemperspektiv, där byggnadens energieffektivitet mäts i köpt energi, vilket kan styras av byggnadens system för värmetillförsel. 

Vi anser att både byggnadens energieffektivitet och effektiviteten i uppvärmningssystem och energislag är viktiga. Men kraven måste ställas på respektive del oberoende av varandra.

 För att styra mot ett minskat behov av energi för uppvärmning måste byggnadens energieffektivitet prioriteras före uppvärmningssystemets effektivitet. Grundläggande är att kraven är kopplade till klimatskalet.

 Systemen för uppvärmning förändras snabbt tack vare den tekniska utvecklingen. Vi bör därför undvika att bygga fast oss i system som snabbt riskerar att bli föråldrade. Energieffektiviteten i byggnadens klimatskal bestäms däremot för en tid av minst 40-50 år.

 Steg ett måste med andra ord vara att göra byggnaden så energieffektiv som möjligt, oavsett vilket uppvärmningssystem som väljs eller vilken energikälla som tillförs.

 Därför måste det införas krav på U-värde, det vill säga hur bra exempelvis en vägg, ett golv eller ett fönster isolerar, på de enskilda byggnadsdelarna och krav på byggnadens lufttäthet. Dessutom är det nödvändigt att det genomsnittliga kravet på U-värde skärps betydligt och blir styrande.

 Detta skulle förenkla byggandet, genom att alltid ha samma byggregler och krav, oavsett husets tänkta uppvärmningssystem.