Gällande standarder och förordningar

Byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen reglerar CE-märkning av byggprodukter.

För att marknadsföra och sälja mineraullsprodukter (och andra isolerprodukter såsom skumplaster) till byggnadsändamål inom Europa ska produkterna CE-märkas och relevanta egenskaper ska redovisa enligt gällande harmoniserad europeisk produktstandard.

Mineralullsisolering som används för byggnadsisolering och för isolering av tekniska installationer ligger inom området som Byggproduktförordningen reglerar.

Standarder för isoleringsmaterial av mineralull

Det finns än så länge 3 harmoniserade produktstandarder som berör mineralull:

Skivor och rullar:

SS-EN 13162
Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning

Lösull:

SS-EN 14064-1            
Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In-situ-formad lösfyllnadsisolering av mineralull (MW) - Del 1: Egenskapsredovisning för lösull före installation.

SS-EN 14064-2            
Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In-situ-formad lösfyllnadsisolering av mineralull (MW) - Del 2: Egenskapsredovisning för installerade produkter

Produkter för tekniska installationer:

SS-EN 14303
Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) - Egenskapsredovisning

Dessa produktstandarder innehåller en lista med provningsstandarder för de olika egenskaperna som kan vara relevanta för produkternas avsedda användning. Egenskaperna deklareras enligt definitionerna i den aktuella produktstandarden.

Prestandadeklaration

Byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Europa, om de omfattas av en harmoniserad standard.

Prestandadeklaration kallas också för DoP och är en förkortning av engelskans ”Declaration of Performance”.

I DoP ska tillverkaren redovisa relevanta egenskaper för produktens avsedda användning. Först och främst redovisas reaktion vid brandpåverkan (brandklass/Euroclass) och värmekonduktivitet (lambdavärde) men andra egenskaper förekommer också, allt beroende på produktens användning.

Etiketten på produktförpackningar ska redovisa resultat avseende brandreaktion och värmekonduktivitet samt en beskrivningskod för övriga deklarerade egenskaper. Etiketten hänvisar vanligtvis till tillverkarens/leverantörens hemsida, där prestandadeklarationen ska finnas att ladda hem.

En beskrivningskod kan se så här ut: MW SS-EN 13162-T4-MU1-WS

Koderna i beskrivningskoden återfinns i prestandadeklarationen tillsammans med egenskapens beteckning, symbol och enhet.

Tillverkaren ska tillhandahålla prestandadeklarationen på nationellt språk. Om produkten saluförs i fler länder ska prestandadeklarationen tillhandahållas på ländernas officiella språk.

Tillverknings- och tredjepartskontroll

I samband med CE-märkning av isoleringsprodukter ska tillverkaren ha system för egenkontroll och produkterna ska vara under kontinuerlig övervakning av tredje part. Det finns ett stort antal anmälda organ inom EU som kan tredjepartscertifiera produkter. Det framgår av produktens prestandadeklaration vilket anmält organ tillverkaren anlitar.

Kraven till certifierings- och kontrollarbete baseras på följande standard:

SS-EN 13172
Värmeisoleringsprodukter - Utvärdering av överensstämmelse

SS-EN 13172 samverkar med aktuell produktstandard (SS-EN 13162) avseende ansvarfördelningen och omfattningen av kontrollarbetet.

Standarder för system

Vissa mineralullsprodukter ingår i system, där systemets uppbyggnad är avgörande för produktens och systemets prestanda.

Akustiska innertak

SS-EN 13964
Undertak - Krav och provning

Det finns ett fåtal mineraullsprodukter som inte har en harmoniserad standard för egenskapsredovisning. Dessa produkter ingår vanligtvis i system som kan provas och sedan certifieras som P-märkning. System för brandtäta drevningar är ett exempel på detta:

SS-EN 1366-4
Provning av brandmotstånd - Installationer i byggnader –
Del 4: Linjära tätningar

Marknadskontroll

Boverket utövar tillsyn genom proaktiv marknadskontroll av alla byggprodukter på den svenska marknaden. Boverket väljer varje år ut ett antal produktområden och gör kontroll av produkternas prestanda och tillhörande dokumentation. Boverkets planering av marknadskontrollen är offentlig och finns på Boverkets hemsida.

Boverket utövar även reaktiv marknadskontroll av byggprodukter till följd av en anmälan eller ett tips.

Hänvisningar

Du kan beställa och köpa standarderna hos SiS.

På följande länk finner du information om Anmälda organ inom EU.

Läs mer om Byggproduktförordningen och Marknadskontrollen hos Boverket.