Produktion och råvaror

Mineralull är den gemensamma beteckningen på oorganiska isoleringsmaterial som är baserade på mineralfiber. De delas in i glasull och stenull.

Användningsområden

Mineralull används som isolerande material mot värme och kyla. Man använder även produkterna som akustisk isolering och brandisolering. Det förekommer att användningen ska täcka in flera av dessa områden. Mineralull används också i form av rörskålar för isolering av rör samt skivor och mattor för teknisk isolering.

Tillverkning

Glasull och stenull tillverkas av glas respektive sten som smälts och spinns till tunna trådar. På trådarna sprutas ett bindemedel som härdas när isoleringen passerar genom en ugn.

Efter härdningen kapas isoleringen till rätt format. Vissa produkter belägger man före kapningen med ett ytskikt av till exempel papper.

Glas- och stenullsprodukter är med några undantag klassificerade som obrännbara material (Euroklass A1 eller A2).

 

Lagring

Vid lagring utomhus ska mineralull skyddas mot väta. Om produkterna blir våta finns risk att man bygger in fukt i den färdiga konstruktionen, vilket ökar mängden byggfukt. I vissa fall kan byggfukt leda till skador på byggnaden.

Kvalitet

 

Mineralull har tillverkats industriellt i ungefär 100 år, främst för värmeisolering och brandskydd. Produkter har utvecklats kontinuerligt och är kända för sin kvalitet, tillförlitlighet och många användningsområden.

Certifikat och typgodkännandebevis

Medlemsföretagen i Swedisol har alla isolerprodukter för byggnader CE-märkta i enlighet med EU:s Byggproduktdirektiv och Europastandarden SS-EN 13162 eller godkända enligt Boverkets Byggregler.

Typgodkännanden redovisas på respektive medlemsföretags hemsida.

Alla medlemsföretag i Swedisol är medlemmar i EUCEB och produkterna är anpassade till EU-direktivet 97/69/EG som trädde i kraft i december 1998. Detta innebär att mineralullsfibrerna är biolösliga.

Mineralullsfibrerna är även bedömda i REACH, EUs förordning om kemikalier, och slutsatsen är att mineralullsfibrer är säkra för människor och miljö.

Alla mineralullsisolering produkter som tillverkas av EUCEB medlemmar är säkra att använda. De är tillverkade av fibrer som inte klassificerats som farliga i enlighet med Europeiska unionens bestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EG nr 1272/2008 och nr 790/2009).

EUCEB är ett frivilligt initiativ från mineralullsbranschen. Det är en certifikatutfärdare som garanterar att produkter uppfyller de befriande kriterierna för någon cancerogen klassificering (anmärkning Q i förordning (EG) nr 1272/2008). För att säkerställa att fibrerna uppfyller kriterierna är alla tester utförda av oberoende och kvalificerade experter och institutioner.