Medlemskap

Föreningen

Som ordinarie medlem av föreningen kan antas tillverkare av mineralullsisolering med verksamhet i Sverige. Vidare krävs medlemskap i EURIMA, antingen av medlemmen eller av dess moderföretag. Utträde eller uteslutning från EURIMA medför automatiskt och med omedelbar verkan utträde eller uteslutning ur Swedisol. Antagande av medlemmar i föreningen avgörs av styrelsen i enlighet med ovan uppställda riktlinjer och förutsätter enhälligt styrelsebeslut vid ordinarie styrelsemöte. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen och ställas till styrelsen som så snart ske kan skall fatta beslut om bifall eller avslag.

Föreningens ändamål är att:

  • Driva frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretagen.
  • Arbeta för tillförlitlig och saklig egenskapsredovisning, enhetliga provnings- och mätmetoder för olika egenskaper samt en ändamålsenlig lösning av övriga för branschen gemensamma tekniska frågor.
  • Följa samhällsbyggnadssektorns etiska regler
  • Samarbeta med motsvarande sammanslutningar i andra länder
  • Direkt genom dotterbolag verka för ökad kunskap och fördelarna med mineralull som isolering mot kyla, värme, brand och ljud genom att driva opinionsbildning samt företräda medlemsföretagen och främja dess intressen i förhållande till statliga och kommunala myndigheter, organisationer och företag.

Frågor som berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ligger utanför denna förenings verksamhetsförordning.

Föreningen har säte i Stockholm och är medlem i Eurima och Byggmaterialindustrierna.

Den årliga medlemsavgiften är fast.

Bolaget

Föreningen Swedisol äger servicebolaget Swedisol AB vars uppgift är att bedriva service- och upplysningsverksamhet om mineralull och dess användning samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget arbetar aktivt med PR- och lobbyverksamhet.

Medlem betalar även en serviceavgift som består av en fast och en rörlig del beroende på medlemmarnas omsättning i Sverige föregående år.