Byggkravsutredningens förslag hindrar en hållbar samhällsutveckling

– Vi delar utredningens bedömning när det
gäller vikten av enhetliga krav för att hålla byggkostnaderna nere. Men det är
viktigt att förstå att det inte är lågenergibyggandet som orsakar merkostnader,
utan avsaknaden av tillräckliga krav i Boverkets byggregler och av
standardiserade lågenergiklasser för byggnader, säger Conny Pettersson, vd på
Swedisol.

Enligt Byggkravsutredningen ökar
byggkostnaderna med 10-15 procent på grund av särkrav bland annat gällande
byggnaders energiprestanda. Slutsatsen baseras på teoretiska beräkningar och på
en enkätundersökning till kommuner och byggbolag. Utredningen föreslår en
”stoppbestämmelse” i plan- och bygglagen som bland annat skulle innebära att
kommunerna blir av med möjligheten att ställa krav och sälja mark till den som
vill bygga mest energieffektivt.

– Byggkravsutredningen tittar bara på merkostnaden
av att bygga välisolerade hus. Den bortser både från att kostnaderna för
värmesystemet blir mindre och från att energinotan blir lägre under byggnadens
livslängd. Utredningen borde basera sina slutsatser på verkliga projekt i
stället för på ett bristfälligt teoretiskt underlag, säger Conny Pettersson.

Byggkravsutredningen överlämnade sitt
betänkande ”Ökat bostadsbyggande och samordnande miljökrav – genom enhetliga
och förutsägbara byggregler” till Socialdepartementet den 11 december.

Läs Swedisols
remissvar (länk) http://www.swedisol.se/remissvar-om-energieffektivisering-lågenergihus-hållbart-byggande

För mer information, kontakta:

Conny Pettersson, vd. Swedisol, tel. 070 -
594 62 10