Medlemskap 

Föreningen 

Medlemmarna av föreningen Swedisol är tillverkare och distributörer av mineralullsisolering med verksamhet i Sverige.  

Föreningen Swedisol driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretagen och andra intressenter.  Vi är en aktiv remissinstans och opinionsbildare och företräder medlemmarna i kontakter med politiker, myndigheter, organisationer och företag. Frågor kopplat till förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ingår inte i verksamheten.

Swedisol har en fast årlig medlemsavgift. Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och ställas till Swedisols styrelse.

Image
Flerbostad

Bolaget 

Föreningen Swedisol äger servicebolaget Swedisol AB vars uppgift är att bedriva service- och upplysningsverksamhet om mineralullsisolering och dess användning. Bolaget arbetar aktivt med PR och påverkan.

Medlemmarna betalar en årlig serviceavgift som består av en fast och en rörlig del baserat på medlemmarnas omsättning i Sverige under föregående år.

Image
placeholder