Standarder och förordningar

Direktiv och förordningar från EU om energieffektivt byggande

För att nå EU:s energi- och miljömål antogs under hösten 2023 EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED, EU/2023/1791) som ställer krav på ökad energieffektvisering i EU:s medlemsländer (sänkt energianvändning med 11,7 procent mellan 2020 och 2030), samt krav på energirenovering i offentliga byggnader. Senast år 2025 ska nationella energirenoveringsplaner ha tagits fram och inrapporteringen av minskad energianvändning till EU inleds. 

Dessutom har ett Direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) förhandlats fram med krav på energieffektivisering i både bostadsbeståndet och i lokaler. Direktivet har nu godkänts av EU parlamentet och nu kvarstår ett godkännande i ministerrådet . Läs mer om direktivet här.

För att främja klimatomställningen och den ökade energieffektiviseringen har EU inrättat en social klimatfond för att främja och möjliggöra energieffektivisering även i mindre bemedlade och utsatta samhällsgrupper.    

Läs mer här om de svenska miljömålen samt klimatmålen och det klimatpolitiska ramverket.  

Byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen (CPR) reglerar CE-märkning av byggprodukter.

För att marknadsföra och sälja mineraullsprodukter (och andra isolerprodukter såsom skumplast) till byggnadsändamål inom Europa ska produkterna CE-märkas och relevanta egenskaper ska redovisa enligt gällande harmoniserad europeisk produktstandard.

Mineralullsisolering som används för byggnadsisolering och för isolering av tekniska installationer ligger inom området Byggproduktförordningen reglerar.

Läs mer här om den pågående översynen av byggproduktförordningen. 

Ekodesigndirektivet

Ekodesigndirektivet (EU 2009/125/EC) omfattar i dag enbart energirelaterade produkter och har fokus på energiprestanda. 

Europeiska kommissionen 2022 föreslog 2022 att en förordning om ekodesign för hållbara produkter skulle tas fram (ESPR, Ecodesign for Sustainable Product Regulatoin). Enligt förslaget ska förordningen ge en ram för att fastställa ekodesignkrav för specifika produktkategorier, exempelvis produkternas livslängd och möjligheten att återanvända, uppgradera samt ta fram digitala produktpass med information om produkten. Läs mer här på EU:s hemsida. 

Standarder för isoleringsmaterial av mineralull

Det finns tre harmoniserade produktstandarder som berör mineralull - en för isoleringsskivor och rullar, en för lösull och en för teknisk isolering av rör, ledningar och kanaler. 

Produktstandarderna innehåller en lista med provningsstandarder för de olika egenskaper som kan vara relevanta för produkternas avsedda användning. Egenskaperna deklareras enligt definitionerna i den aktuella produktstandarden. 

Skivor och rullar:

SS-EN 13162
Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning

Lösull:

SS-EN 14064-1            
Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In-situ-formad lösfyllnadsisolering av mineralull (MW) - Del 1: Egenskapsredovisning för lösull före installation.

SS-EN 14064-2            
Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In-situ-formad lösfyllnadsisolering av mineralull (MW) - Del 2: Egenskapsredovisning för installerade produkter

Produkter för tekniska installationer:

SS-EN 14303
Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) - Egenskapsredovisning

Prestandadeklaration

Byggprodukter, som omfattas av en harmoniserad standard, måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Europa. 

Prestandadeklaration kallas också för DoP (Declaration of Performance). I DoP ska tillverkaren redovisa relevanta egenskaper för produktens avsedda användning. Först och främst redovisas värmekonduktivitet (lambdavärde) och reaktion vid brandpåverkan (brandklass / Euroclass), men andra egenskaper förekommer också, allt beroende på produktens användning.

Etiketten på produktförpackningarna ska redovisa resultat avseende värmekonduktivitet och brandreaktion samt en beskrivningskod för övriga deklarerade egenskaper. Etiketten hänvisar vanligtvis till tillverkarens eller leverantörens hemsida, där prestandadeklarationen ska finnas för nedladdning.

En beskrivningskod kan se så här ut: MW SS-EN 13162-T4-MU1-WS

Koderna i beskrivningskoden återfinns i prestandadeklarationen tillsammans med egenskapens beteckning, symbol och enhet.

Tillverkaren ska tillhandahålla prestandadeklarationen på nationellt språk. Om produkten saluförs i flera länder så ska prestandadeklarationen tillhandahållas på ländernas officiella språk.

Tillverknings- och tredjepartskontroll

I samband med CE-märkning av isoleringsprodukter ska tillverkaren ha system för egenkontroll och produkterna ska kontinuerligt övervakas av tredje part. Det finns ett stort antal anmälda organ inom EU som kan tredjepartscertifiera produkter. Det framgår av produktens prestandadeklaration vilket av dessa organ som tillverkaren anlitar.

Kraven till certifierings- och kontrollarbete baseras på följande standarder:

SS-EN 13172
Värmeisoleringsprodukter - Utvärdering av överensstämmelse

SS-EN 13172 samverkar med aktuell produktstandard (SS-EN 13162) avseende ansvarfördelningen och omfattningen av kontrollarbetet.

Standarder för system

Vissa mineralullsprodukter ingår i system, där systemets uppbyggnad är avgörande för produktens och systemets prestanda.

Akustiska innertak

SS-EN 13964
Undertak - Krav och provning

Det finns ett fåtal mineraullsprodukter som inte har en harmoniserad standard för egenskapsredovisning. Dessa produkter ingår vanligtvis i system som kan provas och sedan certifieras med P-märkningen. System för brandtäta drevningar är ett exempel på detta:

SS-EN 1366-4
Provning av brandmotstånd - Installationer i byggnader - Del 4: Linjära tätningar

Marknadskontroll

Boverket utövar tillsyn genom proaktiv marknadskontroll av alla byggprodukter på den svenska marknaden. Boverket väljer varje år ut ett antal produktområden och gör kontroll av produkternas prestanda och tillhörande dokumentation. Boverkets planering av marknadskontrollen är offentlig och finns på Boverkets hemsida.

Boverket utövar även reaktiv marknadskontroll av byggprodukter till följd av en anmälan eller ett tips.

Hänvisningar

Du kan beställa och köpa standarderna hos SiS.

På följande länk finner du information om Anmälda organ inom EU.

Läs mer om Byggproduktförordningen och Marknadskontrollen hos Boverket.