Vår vision

Svenska byggnader ska vara hållbara: ha minimal energianvändning, låg klimatpåverkan, hög invändig komfort och vara säkra att bo i.

Hållbart byggande med människan i centrum

Utgångspunkten i samhällsbyggnadssektorn behöver vara människor och våra behov - resurseffektiva, hållbara lösningar som bidrar till hög livskvalitet. Våra byggnader ska vara bekväma och säkra att bo i - inte minst när det gäller risken för brand. De ska också bidra till sänkta utsläpp av växthusgaser, både i den enskilda byggnaden och i samhället i stort. 

Klimatpåverkan minskas genom att säkerställa att inte mer energi och resurser än nödvändigt används vid byggnation och drift av byggnaden, och inte heller vid produktion och distribution av den energi som byggnaden och de som brukar den använder.

Energieffektivisering först 

Energieffektivisering och energihushållning är avgörande för omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Alla byggnader behöver vara väl isolerade så den energi som produceras används så effektivt som möjligt. Genom att dämpa energianvändningen i byggnader kan vi frigöra energi till andra användningsområden och kapa topparna i efterfrågan då energianvändningen är som störst när det är som kallast och då används fossil energi oftare. Därmed bidrar vi till att minska klimatutsläppen. 

Första steget behöver alltid vara att prioritera basförutsättningen för en energieffektiv byggnad -  ett välisolerat klimatskal. 

Image
Villagata