Styrelsen

Föreningen Swedisols verksamhet leds av en styrelse bestående av representanter för ordinarie medlemsföretag. Styrelsen sammansätts av ordförande och vice ordförande och ska ha minst tre ordinarie ledamöter.

Föreningens servicebolag Swedisol AB leds av en styrelse bestående av lägst en och högst sex styrelseledamöter med lägst en och högst fem styrelsesuppleanter.