Färdplan för klimatneutrala och hållbara byggnader

Swedisol har tagit fram en färdplan för hur det svensma byggnadsbeståndet behöver energieffektiviseras för att klara klimatmålen. För att producera isolering med lägre klimatpåverkan pågår samtidigt en omställning bland Swedisols medlemmar, som jobbar mot målet att nå netto-nollutsläpp av klimatgaser senast 2045.

Energieffektiviseringens roll i klimatomställningen

Idag läggs stort fokus på att bygga ut produktion och distribution av fossilfri energi, vilket medför stora investeringskostnader. Enligt studien Grön Logik kan vi spara 53 TWh och 866 miljarder till år 2045 - och få en för samhället blir betydligt lägre totalkostnad - om vi satsar på att frigöra förnybar energi genom energieffektivisering av byggnader samtidigt som vi ökar produktionen av förnybar energi.

Målet i Swedisols färdplan är att halvera energianvändningen i svenska byggnader och att göra tillverkningen av mineralullsisolering fossilfri och användningen cirkulär.

Swedisols medlemmar har kartlagt sina utsläpp och satt mål som leder till netto noll-utsläpp 2045 i Sverige. Fram till 2030 är målet att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent i jämförelse med 2015 och nå netto nollutsläpp senast 2045.

Läs hela Swedisols färdplanen här.

Färdplanen fokuserar på fyra områden som du kan läsa mer om här: 

Sektorsamverkan för fossilfrihet

Swedisol har även skrivit under Bygg- och fastighetssektorns färdplan för fossilfrihet som tagits fram i samverkan med Fossilfritt Sverige.

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Klimatpåverkan kommer främst från tillverkningen av material och produkter samt från utsläpp relaterade till energianvändningen i driftsfasen. 

Färdplanen täcker hela värdekedjan från tillverkning av material och produkter till drift och förvaltning av fastigheter. Energi- och resurseffektivisering under hela byggnadens livscykel är viktiga fokusområden i färdplanen. 

Bygg- och fastighetsektorns färdplan för fossilfrihet finns här.   

Image
Skog