Obrännbar

 

Obrännbart material

Mineralull är klassificerat som obrännbart material (Euroklass A1 eller A2) och bidrar därmed till ett mycket bra brandskydd. 

Om brand

En brand får oftast stora konsekvenser för de som drabbas. Faran för människors liv och hälsa är stor när byggnader brinner. Därtill kommer stora materiella och känslomässiga förluster. När ett hem, en arbetsplats, unika minnen som familjealbumet eller viktiga data förstörs kan inga pengar helt ersätta förlusten. För företag kan en större brand leda till konkurs.

Bränder innebär också alltid förorening: rök, brandrester och vattnet som används till att släcka branden kan skada byggnaden och innehåller många giftiga ämnen.

Bromsat brandförlopp 

Under den första fasen - från det att något material i byggnaden antänds fram till dess att övertändning sker - påverkas brandens utveckling av materialens brandreaktion; de egenskaper hos byggnads- och inredningsmaterialen som påverkar brandens utveckling. I denna första fas är det viktigaste att snabbt utrymma lokalen. 

Brandskyddande isolering av mineralull är obrännbar, en avgörande egenskap för att ett material ska fungera som ett effektivt brandskydd som motverkar ett snabbt brandförlopp och ger mer tid för utrymning.

Image
Mineralull är klassificerat som obrännbart material