För energieffektivt och hållbart byggande

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande leverantörer och distributörer av mineralullsisolering. 

Swedisol driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretagen och andra intressenter. 

Vi är en aktiv remissinstans och opinionsbildare och företräder medlemmarna i kontakter med politiker, myndigheter, organisationer och företag. 

Swedisol följer Samhällsbyggnadssektorns etiska regler.

Enligt Boverket tillbringar vi närmare 90 procent av våra liv inomhus. 

Våra hem och byggnader ska vara bekväma, säkra och hälsosamma. Kostnaden för att leva i och underhålla byggnaderna ska vara rimlig.

En väl isolerad byggnad är en byggnad med hög kvalitet: bättre komfort, lägre energikostnad, hög brandsäkerhet och bra inomhusmiljö. 

God isolering skapar värden för flera generationer av framtida brukare.

Medlemmarna i Swedisol tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull. Produkterna används i första hand som skydd mot kyla, värme, brand, och ljud. Mineralullsisolering bidrar till ett hållbart byggande och ett effektivt nyttjande av våra resurser och energikällor. 

Image
God isolering skapar värden för flera generationer av framtida brukare.

Enligt Boverket står byggnader för en tredjedel av energianvändningen i samhället. Vårt mål är att minimera behovet av köpt energi för uppvärmning av våra byggnader. Genom att minska energibehovet i våra byggnader, kan vi frigöra energi till andra delar av samhället och därmed bidra till omställningen till förnybar energi i alla samhällssektorer. Samtidigt minskas utsläppen av växthusgaser från byggnaders uppvärmning, vilket också bromsar klimatförändringarna.

Principen vid energieffektivisering av byggnader är att alltid börja med en genomgång av klimatskärmen - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. För att undvika onödiga värmeförluster och för att säkra ett bra inomhusklimat ska byggnaden ska vara väl ventilerad och klimatskärmen ska vara tät och välisolerad.

Image
Bild isolering Isover

 

Swedisol stödjer FN:s globala hållberhetsmål och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Swedisol har signerat och står bakom målen i Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft.  

Swedisol har även tagit fram en egen färdplan för klimatneutrala och hållbara byggnader.
 

Image
FN:s globala hållberhetsmål och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige

 

Swedisol är medlem i:

Vi stödjer Brandforsk och samarbetar även med andra intresseorganisationer, nationellt såväl som internationellt. 

Image
Logotyper