Cirkulär

Ett cirkulärt byggmaterial

Mineralullsindustrin i Europa och Sverige verkar för att driva på omställningen till ett system där all sorterad mineralull återvinns eller återanvänds, så klimatpåverkan liksom resurs- och energianvändningen per isolerad yta minskas ytterligare. 

Den byggda miljön kräver mycket stora mängder naturresurser och svarar för hälften av samhällets råvaruanvändning. Inom både EU och Sverige svarar byggsektorn för kring en tredjedel av genereringen av avfall.

Målen för ökat återtag, återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall är centralt, inte minst kopplat till den renoveringsvåg som planeras för att minska energianvändningen inom EU. För att EU ska kunna nå sina klimatmål och bli klimatneutralt till år 2050 behöver tre fjärdedelar av unionens närmare 260 miljoner byggnader minska sin energianvändning. Behovet av långlivade, robusta, passiva byggnadsintegrerade lösningar och av tilläggsisolering som minimerar behovet av uppvärmning och kylning kommer öka i både nyuppförda hus och befintliga byggnader.

Minskad resursanvändning och minimerade avfallsmängder

Ett hållbart, framtidssäkrat byggnadsbestånd har en god inomhusmiljö samtidigt som energi- och resursanvändningen under byggnadernas livslängd minimeras, liksom användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. Varje byggnads och byggdels livslängd behöver maximeras. Målet är att en byggdel ska hålla för återanvändning eller återvinning i flera på varandra följande livscykler. 

Minerallullsisolering är ett mycket stabilt och inert materialslag som behåller sina produktegenskaper under hela byggnadens livstid. Det är också mycket brandsäkert, vilket ökar byggnadens robusthet och minskar skadorna om en brand uppstår. Minerallullsisolering är därmed väl lämpad att användas under lång tid, i byggnader med lång livslängd. 

Dessutom arbetar vi förstås för att minska avfallet i både produktion och vid byggnation och har system för att återvinna det avfall som ändå uppstår. 

Återvinning och återbruk av mineralull

Tillvaratagande och fortsatt användning av mineralullsisolering efter rivning är centralt för att nå de nationella och europeiska cirkularitetsmålen. 

Mineralull är väl lämpat för återvinning. Återvinningspotentialen är stor, både för spill från byggprojekt och för sorterat, icke-kontaminerat rivningsavfall. Mineralullsindustrin jobbar för att öka återvinningsgraden för rivningsavfall så att ingen mineralullsisolering deponeras. 

I vissa fall kan mineralullsisolering återbrukas. Det finns dock utmaningar av juridisk och ekonomisk karaktär kopplat till återbruk av mineralullsisolering, liksom andra byggprodukter. 

Enligt dagens regelverk bär byggherren ansvar för de produkter som byggs in i en byggnad. Alla byggprodukter ska kvalitetssäkras och klassificeras. Enligt Byggproduktförordningen (CPR) behöver byggprodukter som ska återbrukas genomgå en teknisk kontroll och certifieras (CE märkas). Det behöver fastslås att materialen är väl lämpade för sin funktion så de kan erhålla en CE-märkning som anger termiska isoleringsförmåga, hållfasthet, akustisk prestanda, brandsäkerhet, slitage osv. 

I samband med översynen av Byggproduktförordningen (CPR) diskuteras nu hur förutsättningarna för ökad cirkularitet kan främjas. I framtiden behöver ett tydligt regulativt ramverk fastslå hur egenskapskraven ska bestämmas, hur märkningen ska utdelas och vilken part som står som garant för den återanvända produktens prestanda. 

Avfallshierarkin och deponering av avfall

Swedisol stödjer avfallshierarkins prioritering, enligt vilken deponering av avfall ska vara en sista utväg som i största möjliga mån undviks. Målet är att ingen mineralullsisolering ska gå på deponi. 

Samtidigt bidrar de relativt låga priserna för deponering samt att deponeringssystemet är väl utbyggt till att det är svårt att konkurrera ekonomiskt med andra metoder för hantering av rivningsavfall. 

Läs mer om våra förslag i Swedisols positionspapper om cirkularitet