Fossilfrihet

Fossilfrihet är ett centralt fokusområde för alla tillverkare och distrbutörer av mineralullsisolering som är medlemmar hos Swedisol. I enlighet med både Swedisols och bygg- och anläggningssektorns färdplan så strävar medlemmarna efter att uppnå nettonoll utsläpp till år 2045. 

Vi har sammanfattat vår ståndpunkt kring fossilfrihet i ett positionspapper som finns här

Bygg- och fastighetssektorn och god isolering av byggnader kan bidra till fossilfrihet både ur ett system-, fastighets- och produktperspektiv. Centralt i sammanhanget är att vi behöver välja de byggtekniska lösningar som har ett lågt klimatavtryck över hela byggnadens livscykel och som har bibehållen prestanda och god kvalitet under lång tid, gärna mer än hundra år.      

Image
Himmel

Ansvar för hela livscykelns klimatutsläpp

Läs vår debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida och i Altinget om vikten av att gränsvärden kopplat till klimatdeklarationerna tar hänsyn till hela livscykelns utsläpp i enlighet med internationell standard. 

"Det rimliga är förstås att införa gränsvärden som baseras på hela livscykelns klimat­påverkan. Danmark och Finland är två exempel på länder som inkluderat fler livscykel­skeden i sina klimat­deklarationer.  Det finns ingen anledning för Sverige att göra annorlunda.

Tanken med gränsvärden i klimat­deklarationerna för byggnader är bra. Men illa genomtänkta klimat­deklarationer leder fel, missgynnar hållbara lösningar, snedvrider konkurrensen och skjuter över ansvaret för klimat­omställningen på framtida generationer. Ansvariga politiker behöver se till att gränsvärdet leder till största möjliga klimat­nytta och resurs­effektivitet, i dag och i framtiden."

Image
Fjäll