Vad är god isolering?

Isolering behövs för att behålla värme eller kyla i en byggnad. Samtidigt bidrar den till andra viktiga funktioner: hög komfort, brand- och fuktskydd samt bullerdämpning.

 

När vi bygger nytt är merkostnaden låg för att bygga med hög kvalitet, som sedan varar under hela byggnadens livslängd. Det gäller både lösningar som ger bra inomhusmiljö och låg energianvändning. 

Den stora utmaningen är att uppgradera befintliga byggnader från en tid då energi och klimatfrågor inte var lika prioriterade.  Äldre, bristfälligt isolerade byggnader är ofta både energitjuvar och har sämre komfort för brukarna. Det ökar behovet av uppvärmning samt i kostsamma, materialintensiva investeringar i energiförsörjningssystem.

God isolering ger byggnaden goda funktionella egenskaper som höjer byggnadens ekonomiska värde och avkastning. Den förbättrar brukarnas levnadsvillkor, säkerhet och komfort. Samtidigt minskar byggnadens energianvändning under hela byggnadens livslängd och minimerar därmed utsläppen av klimatgaser. 

Image
Liljeholmen

Utöver isolering av klimatskalet så det viktigt med god teknisk isolering dvs isolering av installationer (värme-, brand-, kondens- och ljudisolering av värme och ventilationssystem samt inom industrin). 

I bostäder behövs teknisk isolering när du ska värmeisolera värmepannan, rörledningar eller skorstenen. Teknisk isolering minskar energiförlusterna, minskar vattenanvändning vid framspolning av varmvatten och minskar risken för legionella.

Image
Teknisk isolering

God isolering har följande egenskaper: