Miljömålsberedningen kan gå längre för energieffektiva byggnader

Det är bra att Miljömålsberedningen vill ändra hur man mäter byggnaders energieffektivitet. Men beredningen kan gå längre och föreslå att krav ställs direkt på byggnadens delar. Även ett mål om att halvera energianvändningen i befintligt fastighetsbestånd behöver formuleras och preciseras. Det framgår av isolerbranschorganisationen Swedisols remissvar på utredningens betänkande.

– Att bygga 700 000 bostäder på kort tid utan att göra avkall på byggnadernas hållbarhet och till en rimlig kostnad är en av samhällets största utmaningar. På sikt måste målet vara att minimera eller helt ta bort behovet av köpt energi för uppvärmning av våra byggnader, säger Mats Björs vd på Swedisol.

Miljömålsberedningen föreslår att den så kallade systemgränsen i byggreglerna ändras till hur mycket energi som faktiskt används i byggnaden, i stället för hur mycket som köps in till den. Genom ändringen undviks att el baserade lösningar inte gynnas framför exempelvis fjärrvärme.

Swedisol anser är en ändrad systemgräns är ett steg i rätt riktning för att sätta fokus på byggnadens faktiska energieffektivitet. Men för att uppnå långsiktigt energieffektiva byggnader bör krav ställas på byggnadens olika delar: golv, väggar och tak samt fönster och dörrar samt på byggnadens lufttäthet. Det bör också sättas ett mål att halvera energianvändningen i våra befintliga byggnader.

– Genom att ställa krav på byggnadens delar blir lättare att både projektera rätt och följa upp att de övergripande energikraven nås. Samtidigt säkerställer man att byggnaden är energieffektiv även om exempelvis uppvärmningssystemet byts ut, säger Mats Björs.

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex