Swedisol är kritisk till Byggkravsutredningen

Byggkravutredningen har den 11 december lagt fram ett förslag som innebär att kommunerna inte längre kan ställa krav som går längre än Boverkets byggregler. Det innebär till exempel att kommunernas möjlighet att föregå med goda exempel för att begränsa energianvändning och därmed klimatpåverkan begränsas.

Vi delar definitivt inte utredningens uppskattningar av vad det kostar att ställa energikrav som är bättre än de som anges i Boverkets byggregler för byggandet. Istället för att titta på de projekt som har genomförts och byggts i verkligheten så har man gjort en studie som är byggd på grova uppskattningar och teoretiska studier. Man har dessutom inte i tillräcklig omfattning tagit hänsyn till sänkta driftskostnader och alternativa uppvärmningssystem.

Vi tror därmed inte att det kommer att bli 10- 15 % billigare att köpa en bostad med utredningens förslag. 

Vi anser att det är viktigt att våra byggregler stimulerar att rationellt och långsiktigt hållbart byggande. Detta innebär att byggnadens stomme ska utföras så att den kan hantera olika uppvärmningssystem och energikällor under hela sin livslängd.

Därför bör dagens regler för energihushållning ändras för att stimulera rationellt byggande utformas så

  • att de är lika oavsett uppvärmningssystem
  • att de stimulerar just byggnadens utformning och inte som idag en sammanslagning av byggnadens utformning, olika typer av uppvärmningssystem och dessutom de boendes levnadsvanor

Detta är viktigare för det rationella byggandet än att begränsa kommunernas självbestämmanderätt

Vi anser slutligen att denna fråga hade avseende särkrav på energihushållning inte varit diskuterad om vårt nationella regelverk (Boverkets byggregler) ansetts som tillräckligt. Det är inte bara flera av landets kommuner som ställer krav som är högre än Boverkets byggregler. Många beställare och entreprenörer agerar på samma sätt.

Ska vi lagstifta även mot dessa aktörer?

Det ansvariga departementet och den ansvariga myndigheten har trots kännedomen om direktiven om byggnaders energiprestanda agerat mycket långsamt och utan att ta tillvara på den kunskap som finns hos branschens aktörer. Det har resulterat i olika initiativ från såväl kommuner, beställare och entreprenörer.

Swedisol kommer att analysera hela Byggkravsutredningen och lämna ett mer fullödigt svar senare.

Vi anser att det borde gå att ha ett rationellt byggande med en bevarad rätt för kommunernas självbestämmande och långsiktigt hållbart byggande

Conny Pettersson


Swedisol