Swedisol lägger fram åtgärdsprogram för energi- och klimatmålen

Att på 40 år halvera energianvändningen i samhället kommer inte att bli verklighet – om inte kraftfulla, politiska styrmedel sätts in. Många av de åtgärder som krävs har så lång avskrivningstid att marknaden avstår från dessa. Trots att de är lönsamma. Swedisol lanserar därför nu ett åtgärdsprogram i åtta punkter – ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen”.

Vi står inför vår tids största utmaning – att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gäller i allra högsta grad minskning av energianvändningen i byggnader då den svarar för närmare 40 procent av landets totala energianvändning. Swedisols analys är att det framförallt krävs insatser inom följande områden:

Information
För att få fart på omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle krävs omfattande informationsinsatser om vilka övergripande mål som finns inom klimat- och energiområdet. Kunskap och teknik för att uppföra och renovera till energieffektiva byggnader finns men måste föras vidare till olika aktörer på marknaden.

Skärpta byggregler
Som stöd för förändringsarbetet måste byggreglerna för nyproduktion och renovering skärpas betydligt. Det högaktuella renoveringsbehovet i en stor del av miljonprogrammets byggnader understryker vikten av att agera skyndsamt.

Ekonomisk stimulans
Ska vi inom tillgänglig tid uppnå målet måste marknaden ges ekonomisk stimulans och goda finansieringsmöjligheter som styr mot energieffektiva byggnader. Det skulle också signalera samhällets vilja att alltid eftersträva byggnader med bästa möjliga energieffektivitet.

Varför nu – och inte senare?
Nybyggandet motsvarar cirka en procent per år av de befintliga husen. Det betyder att 70 procent av det totala byggnadsbeståndet 2050 utgörs av hus som finns redan idag. Varje tillskott av nya hus innebär dessutom i princip en ökning av energianvändningen i bebyggelsen. Hur lågt energibehov nya hus än kan komma att ha, kommer vi inte i närheten av det satta målet för 2050 genom att enbart satsa på energieffektivitet i nya byggnader.

Åtta prioriterade åtgärder
Vi har sammanfattat våra viktigaste synpunkter och ger svar på frågan hur vi ska nå energi- och klimatmålen i bebyggelsen i ett åtgärdsprogram, eller så kallat Position paper. I vårt Position paper har vi identifierat följande åtta prioriterade åtgärder för att uppnå energi- och klimatmålen:
• Bygga och renovera
• Byggregler
• Kommunikation
• Miljonprogrammet
• Energieffektivitet och energislag
• Deklarationer och klassning
• Ekonomiska styrmedel
• Sysselsättningen och andra sociala aspekter

Du hittar vårt Position paper i sin helhet och varje åtgärdspunkt för sig för nedladdning här: www.swedisol.se/positionpaper