Vi verkar för energieffektivisering och hållbart byggande

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsleverantörer.

Swedisol driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretag och andra intressenter. Vi är en aktiv remissinstans och opinionsbildare och företräder medlemmarna i kontakter med statliga och kommunala politiker, myndigheter, organisationer och företag. Vi följer samhällsbyggnadssektorns etiska regler.

Medlemmarna i Swedisol tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull. Produkterna används i första hand som skydd mot kyla, värme, brand, och ljud. Det är viktiga produkter i byggprocessen och de bidrar i hög grad bidrar till ett hållbart byggande och ett effektivt utnyttjande av våra resurser och energikällor. Byggnader står för cirka 40 procent av energianvändningen i samhället och vårt mål är att minimera eller helt ta bort behovet av köpt energi för uppvärmning av våra byggnader. Genom att minska energibehovet i våra byggnader, kan vi frigöra energi till andra delar av samhället och därmed säkra omställningen till förnybar energi i alla samhällssektorer. Därmed kan vi radikalt minska utsläpp av växthusgaser från byggnaders uppvärmning och på så sätt minska klimatförändringen.
Vår syn på energieffektivisering i byggnader är att alltid börja med en genomgång av klimatskärmen – det vill säga byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskärmen ska vara välisolerad och tät för att undvika onödiga värmeförluster och för att säkra ett bra inomhusklimat.

Swedisols fokusområden

  • Arbeta för att nära-nollenergibyggnader 2019 – 2021 utförs med betydligt bättre energiprestanda än de krav som gäller i dagens byggregler och att kraven anpassas till det som är tekniskt och ekonomiskt möjligt redan idag.
  • Att säkerställa byggnaders långsiktiga energieffektivitet genom att ställa höga krav på klimatskalet.
  • Påverka anpassningen av energieffektiviseringsdirektivet till svensk lagstiftning.
  • Energieffektivisering vid renovering av byggnader, t ex miljonprogrammets byggnader

Swedisol är medlem i Byggmaterialindustrierna, den europeiska branschorganisationen EurimaBrandskyddsföreningen och Energieffektiviseringsföretagen. Vi samarbetar även med andra intresseorganisationer, nationellt såväl som internationellt.

Swedisol har ställt sig bakom FN globala mål och regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, där svenska aktörer ges möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet. Inom ramen för arbetet mot ett fossilfritt Sverige har Swedisol ställt sig bakom Byggsektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. 

Swedisol har även tagit fram en egen färdplan för klimatneutrala och hållbara byggnader.