Vår färdplan för klimatneutrala och hållbara byggnader

Swedisol har tagit fram en färdplan om hur Sveriges byggnadsbestånd behöver energieffektiviseras för att klara Sveriges klimatmål. För att producera isolering med lägre klimatpåverkan pågår det samtidigt en omställning bland Swedisols medlemmar, som har satt upp mål om att nå netto nollutsläpp av klimatgaser senast 2045.

Färdplanen pekar ut att det i dag läggs stort fokus på att bygga ut produktion och distribution av fossilfri energi, vilket medför stora investeringskostnader. Totalkostnaden för samhället blir, enligt det danska näringslivsinitiativet Grön Logik, betydligt lägre av att dels energieffektivisera och dels producera förnybar energi som täcker upp det minskade energibehovet.

Färdplanens mål är att halvera energianvändningen i svenska byggnader och att göra tillverkningen av mineralull fossilfri och användningen cirkulär.

Swedisols medlemmar har kartlagt sina utsläpp och satt mål som leder till netto noll-utsläpp 2045 i Sverige. Mellan 2010 och 2020 har Swedisols medlemmar reducerat sina koldioxidutsläpp med 20 procent. Fram till 2030 är målet att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent i jämförelse med 2015 och nå netto nollutsläpp senast 2045.

Läs färdplanen

Se film om att energieffektivisering kan spara miljardbelopp