Bravo Maud, men du måste stimulera också!

Maud Olofsson uppmanar i Aftonbladet den 27 januari svenska folket att isolera sina hus bättre. Vi applåderar såklart hennes insikt och uppmaning. Men det är lätt att stjälpa över ansvaret på den enskilde, utan att ta sitt politiska ansvar. Naturligtvis måste ett sådant uttalande kopplas till löften om stimulans och andra politiska åtgärder som underlättar för landets husägare att skrida till handling och ta den stora investering det trots allt innebär.

För många hushåll är kostnaden för värme och varmvatten den största utgiftsposten i boendet. Det finns inget som tyder på att den utvecklingen kommer att brytas utan tvärtom. Kostnaden för el har under den senaste 20 åren ökat cirka två procent mer än konsumentpriserna generellt.

Naturligtvis så skall elmarknaden fungera med konkurrens och vara effektiv. Prissättningen borde också utformas med mer rörliga avgifter och mindre fasta så att insatser för att minska användandet av el får större effekt för den enskilde individen.

Men det finns mycket goda skäl till att begränsa energianvändandet och för alla människor inventera sina möjligheter att kunna göra detta. En mycket stor del av energianvändandet går till uppvärmning av bostäder och lokaler. Skaffa dig kunskap om energianvändningen och lägg upp en plan hur du på sikt skall få lägre kostnader och därmed också begränsa utsläppen av växthusgaser.

Ett problem för många är naturligtvis kostnaden för energieffektiviseringen. Även om åtgärder till viss del finansieras av lägre energikostnader borde regering och riksdag se över möjligheten att stimulera samt att underlätta finansiering av energieffektiviseringsåtgärder.

Sverige har ett mål att minska energianvändningen och det har uttryckts enligt följande. ”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050 i förhållande till användningen 1995. Till 2020 skall beroendet av fossila bränslen vara brutet samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.”

Maud Olofsson, uppmuntra gärna landets husägare att tilläggisolera mer. Men stimulera samtidigt att sådana och andra energieffektiviseringsåtgärder kommer till stånd!