Återstarta ekonomin genom att renovera Sverige

Idag publicerar Dagens Samhälle en debattartikel, undertecknad av Swedisol, Fossilfritt Sverige och ytterligare sju representanter för byggbranschen, om möjligheten att samordna renoveringsbehovet av det befintliga byggnadsbeståndet med energieffektivisering av bostäder och lokaler, så att regeringen kan skapa stora mängder av nya, gröna jobb.

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn tagit fram en färdplan för klimatneutralitet. Om Sverige ska klara klimatomställningen behövs nu också en plan för att minska energianvändningen i det befintliga byggnadsbeståndet, skriver representanter för byggbranschen och Fossilfritt Sverige.

Härom veckan, lade Europeiska kommissionen fram sitt förslag till återhämtningsplan efter Coronakrisen. Kommissionens vision är att återhämtningen ska bli så hållbar, inkluderande och rättvis för alla medlemsstater som möjligt. Det är glädjande att se att en central del av planen är att initiera en massiv renoveringsvåg av EU:s byggnader och att de kopplar samman det med jobbskapande och cirkulär ekonomi.

När regeringen i december presenterade Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan, nämnde planen energieffektivisering i allmänna ordalag. Men den ser inte till energieffektiviseringens centrala roll för att ställa om energisystemet och klara klimatomställningen.

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn tagit fram en färdplan för klimatneutralitet. Planen fokuserar på att minska klimatpåverkan från byggskedet. Även de föreslagna obligatoriska klimatdeklarationerna för nya byggnader fokuserar på klimatpåverkan från byggskedet.

Det befintliga byggnadsbeståndet är en avgörande pusselbit i klimatomställningen. I dag står sektorn bostäder och service för 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Det motsvarar 146 TWh, varav el utgör hela 73 TWh. Om Sverige ska klara klimatmålet till 2045 behöver en stor del av den elenergin frigöras och användas i transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras. Då måste befintliga byggnader bli betydligt energieffektivare. Energieffektivisering behövs också för att ställa om energisystemet och för att minska effektbehovet i elnätet.

Trots det finns det i dag inga skarpa styrmedel för att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet. De krav som finns i form av Boverkets byggregler efterlevs inte, är inte tillräckligt skarpa och tillsynen lämnar övrigt att önska.

Sverige riskerar att missa en växande exportmarknad om vi inte hänger med inom energieffektivisering. Omvärlden, som inte har samma andel förnybar energi som vi, behöver bra teknik och metoder. Något som svenska företag kan bidra med.

För att få fart på energieffektiviseringen behövs en framsynt plan med incitament och effektiva styrmedel. En sådan plan bör bl. a innehålla följande åtgärder:

  1. Kartlägg och beakta de samhällsvinster som uppstår när man energirenoverar, exempelvis bättre inomhusmiljöer och förbättrade offentliga miljöer i utsatta områden.
  2. Erbjud ”energirot” till alla fastighetsägare för att överbrygga skillnaden mellan den fastighets- och den samhällsoptimala kostnaden.
  3. Erbjud gröna lån med fördelaktig ränta för energirenovering av fastigheter.
  4. Skärp tillsynen av ny- eller ombyggda hus genom att mäta och verifiera energianvändningen.

Vi står inför ett avgörande strategiskt val när det gäller hur vi ska återstarta ekonomin. Genom att samordna renoveringsbehovet av det befintliga byggnadsbeståndet med energieffektivisering av bostäder och lokaler, så kan regeringen skapa stora mängder av nya, gröna jobb.

Samtidigt leder det till minskad energianvändning och ökad livskvalitet för miljontals svenskar i form av förbättrade innemiljöer och offentliga miljöer. Vi får ett bättre, mer energieffektivt och hållbart Sverige.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna

Britta Permats, vd Svensk Ventilation

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen

Johan Sjölund, verksamhetschef Isoleringsfirmornas Förening

Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Mats Björs, vd Swedisol

Mikael Castanius, vd El- och Belysningsföretagen i Sverige

För mer information kontakta:

Mats Björs vd Swedisol

070-887 43 57

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex