”EU lägger krokben för energiomställningen”

I dag publicerar Svd en debattartikel om behovet av att energieffektivisera som Mats Björs  vd Swedisol skrivit tillsammans med Lotta Bångens vd Energieffektiviseringsföretagen.

Om EU-parlamentet i morgon röstar för en uppdatering av EU:s direktiv om energieffektivisering kommer byggnader som använder mycket förnybar el att räknas som mer energieffektiva än de egentligen är. Det riskerar hela omställningen till förnybar energi. Nu måste regeringen och Sveriges 20 Europaparlamentariker ta sitt ansvar, skriver vd:arna Mats Björs och Lotta Bångens.

DEBATT | FÖRNYBAR ENERGI

I miljödebatten har det ofta och länge sagts att ”den sparade kilowattimmen är den miljövänligaste kilowattimmen”. Ju mindre energi vi använder till uppvärmning, kylning, varmvatten, belysning och ventilation desto enklare blir det att fasa ut de energikällor som orsakar klimatförändringarna eller på andra sätt påverkar miljön negativt.

Det är bland annat därför som Sverige har antagit ett ambitiöst mål om att till år 2030 ha en 50 procent effektivare energianvändning än vad vi hade 2005. Det målet innebär att energin i byggnader måste användas betydligt effektivare än idag eftersom de står för så mycket som 40 procent av Sveriges totala energianvändning.

Just nu pågår en process i EU som syftar till att uppdatera EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Processen har kantats av förslag med för låga ambitioner som ställer förnybara energikällor mot energieffektiviseringar istället för att se de uppenbara samverkansmöjligheterna. EU-kommissionen har tagit fram ett förslag som EU-parlamentet ska rösta om på tisdagen.

Om förslaget till uppdatering röstas igenom i parlamentet kommer det innebära att byggnader som använder förnybar energi räknas som mycket mer energieffektiva än de egentligen är. Man skulle kunna beskriva det som att de som väljer ett förnybart alternativ får en slags ”förnybarhetsrabatt” i beräkningarna om hur mycket energi byggnaden använder.

Det låter kanske bra, men det är det inte. I stället finns det flera problem med den här utvecklingen. För det första strider det mot EU:s egen princip om “energieffektivitet först”. När kommissionen förra vintern presenterade paketet ”Ren energi för alla i Europa” skrev de ”att sätta energieffektivitet först speglar det faktum att den billigaste och renaste energikällan är den energi som inte behöver produceras eller användas.”

För det andra innebär det att stora mängder förnybar energi kommer att användas för att värma upp byggnader. Det är energi som behövs mycket mer i andra samhällssektorer, till exempel transportsektorn, för att vi ska kunna ställa om till ett koldioxidfritt samhälle med förnybara energikällor.

En ökad efterfrågan på förnybar energi från fastighetssektorn, som har stor energieffektiviseringspotential, riskerar att suga förnybar energi från branscher som inte har lika stor potential. Resultatet blir att transport- och industrisektorn hänvisas till mindre miljövänliga energislag istället för att ställa om till förnybart.

Den här ”förnybarhetsrabatten” riskerar göra det goda till det bästas fiende. Vi behöver ställa om energisystemet och sikta på ett fullständigt förnybart energisystem. Behovet av åtgärder är ännu större ute i Europa än vad det är här i Sverige.

I den här omställningen måste energieffektivisering vara en viktig komponent. Ju mindre behovet av energi är desto lättare kommer det vara att möta upp det behovet med enbart förnybara energikällor.

Den 28 november röstar Europaparlamentet om det nya direktivet. Vi uppmanar våra 20 svenska EU-parlamentariker att rösta nej till ”förnybarhetsrabatten” och hålla fast vid linjen att den sparade kilowattimmen är den miljövänligaste kilowattimmen.

Ett förnybart energisystem är fullt möjligt att nå. Låt inte energieffektiviseringsdirektivet lägga krokben för sitt eget syfte.

Mats Björs

vd för Swedisol

Lotta Bångens

vd för Energieffektiviseringsföretagen