Hållbara byggnader är ett måste i framtiden

Läs intervjun med Mats Björs vd Swedisol i dagens SvD som handlar om behovet av att renovera och energieffektivisera våra byggnader för att klara riksdagens klimatmål. Du kan också läsa intervjun nedan:

Hållbara byggnader som ger effektivare energianvändning är nödvändiga i resan mot ett fossilfritt Sverige. Det menar branschorganisationen Swedisol som vill påbörja byggandet av Sverige 2.0.

I filmen ”Hållbar energianvändning” konstaterar Mats Björs, vd på Swedisol, att den förnybara energin förmodligen inte kommer att räcka till och att vi därför behöver öka takten radikalt när det gäller energieffektivisering:

– Energiproduktion globalt är den största boven när det gäller klimatpåverkan. För att lyckas med riksdagens målsättning – ett fossilfritt Sverige 2045 – är vi övertygade om att vi måste börja använda energin mer effektivt, säger Mats Björs.

Deras vision: hållbara svenska byggnader

Swedisol, en branschorganisation för Sveriges ledande mineralullsleverantörer, grundades 1974 – mitt i oljekrisens tidevarv. Organisationen har visionen: svenska byggnader ska vara hållbara, säkra att bo i, ha låg energianvändning och ge minimal klimatpåverkan med hög invändig komfort.

– Bostäder och lokaler står för drygt 20 procent av energianvändningen i samhället och vårt mål är att minimera eller helt ta bort behovet av köpt energi för uppvärmning av våra byggnader. Men, det här är inte bara en fråga om isolering utan det handlar också om att säkerställa ett effektivt klimatskal samt en bra ventilationslösning, säger Mats Björs.

En miss i regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Mats Björs påpekar att regeringen, i sin klimatpolitiska handlingsplan, missat energieffektiviseringens strategiskt centrala roll för att ställa om energisystemet och klara klimatkrisen. I handlingsplanen har man i stället valt att fokusera på klimatdeklarationer vid nybyggnation

– Det är självklart viktigt, men när det kommer till att energieffektivisera och effektoptimera det befintliga byggnadsbeståndet så är man inte lika ambitiös vilket förvånar mig. De stora energislukarna är de hus som redan står på marken, de flesta byggda runt 60- och 70-talet, till exempel miljonprogramhusen.

Miljardbesparingar tack vare energieffektivisering

Energimyndigheten och branschorganisationen Energiföretagen anser att en omställning av det svenska energisystemet är möjlig – och enligt Energiföretagens beräkningar kommer det att kosta cirka 1 100 miljarder kronor. Men då har de missat att räkna in minskad energianvändning i kalkylen. Tar man det i beaktande, skulle Sverige, enligt Mats Björs, förmodligen spara hundratals miljarder kronor när vi ställer om till ett hållbart energisystem:

– Det danska näringslivsinitiativet Grön logik fastslår i en rapport som kom i höstas, att cirka 120 till 160 miljarder danska kronor i samhällsekonomiska besparingar är möjligt. Det stora spannet i besparingar handlar om skillnaden mellan att enbart räkna på de energimässiga kostnadsbesparingarna och ta in sidonyttor med energieffektiviserande renoveringar, som till exempel ett förbättrat inomhusklimat och positiva hälsoeffekter av förbättrad luftkvalitet. Ha då i åtanke vilka stora samhällsekonomiska besparingar vi skulle kunna åstadkomma i Sverige, säger Mats Björs och avslutar:

– Genom att renovera Sverige, det vill säga att man går igenom alla de befintliga hus som vi har och energieffektiviserar dem, så kan vi minska och effektoptimera energianvändningen och dessutom frigöra energi som kan användas till andra sektorer. När regeringen fattat galoppen och satt upp ett långsiktigt och ambitiöst energieffektiviseringsmål så har vi bättre möjligheter att nå klimatmålet samtidigt som vi kommer att få ett bättre, mer energieffektivare och hållbart Sverige 2.0.

Läs mer om Swedisols vision och hur Kyotopyramiden visar vägen till hållbarhet.

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex