Ny film: Hållbar energianvändning nödvändig för klimatomställningen

Hållbar energianvändning är viktigt i resan mot ett fossilfritt Sverige. För att den förnybara energin ska räcka behöver vi energieffektivisera våra byggnader. Det finns goda exempel på halverad energianvändning i byggnader men det behövs starkare incitament för att få Sveriges fastighetsägare att sätta igång, säger Mats Björs vd Swedisol i filmen "Hållbar energianvändning".

Enligt Riksdagen ska Sverige år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks som tillförd energi i relation till BNP och Energimyndigheten har fått ett uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Det är ett mycket viktigt mål att nå om Sverige ska kunna bli fossilfritt till 2045 eftersom produktion av icke förnybar energi genererar stora utsläpp av växthusgaser.

– Det finns ännu ingen färdig strategi för hur Sverige ska klara energiförsörjningen 2045 men den första och viktigaste åtgärden för att lösa detta är att minska vår befintliga energianvändning, bland annat i våra byggnader. Den miljövänligaste energin är den som aldrig behöver produceras, säger Mats Björs vd Swedisol.

För att vara på den säkra sidan är Swedisols bedömning att sektorn bostäder och service måste minska den absoluta energitillförseln med 50 procent till 2045 för att klimatmålet ska kunna nås. Detta skulle innebära en minskning med 74 TWh, från 2005 till 2045. Ett tufft mål som kräver en kraftfull strategi för att lyckas.

Energianvändningen i bostäder och lokaler står för drygt 20 procent av den totala energianvändningen, eller 80 TWh, och av dessa utgör el och biobränslen hela 32 TWh. Det är energi som behövs i transportsektorn och industrisektorn för att Sverige ska kunna klara energiomställningen och därmed klimatmålet.

I filmen finns två goda exempel på att fastighetsägare lyckats halvera energianvändningen. I HSB Stockholm Skidstaven 1 i Västertorp har energianvändningen halverats genom att tilläggsisolera huset, byta fönster och installera en ny ventilationslösning med rören dragna i fasaden. Projektet kan räknas hem på tio år. Brf Stacken i Göteborg har minskat uppvärmningen med cirka 70 procent och elanvändningen med cirka 90 procent. Fastigheten har bland annat tilläggsisolerats och solceller har installerats. Projektet har kunnat genomföras utan att höja hyran.

– Förutom en effektivare energianvändning har dessa projekt lett till tystare, hälsosammare och mer komfortabla inomhusmiljöer.  Nu är det viktigt att dessa goda exempel skalas upp och att energieffktiviseringstakten ökar.  Då behövs bättre incitament, som exempelvis vita certifikat, energirot och en fastighetsavgift kopplat till bonus-malus säger Mats Björs vd Swedisol.

Se filmen här.

Filmen publiceras även på Byggindustrins hemsida.

Läs mer om Swedisols vison och energieffektivisering på Swedisols hemsida.