Nya positionspapper om fossilfrihet och cirkularitet

Swedisols styrelse har antagit två positionspapper inom hållbarhetsmrådet, om fossilfrihet och cirkularitet. 

"För att effektivt jobba mot en hållbar och fossilfri bygg- och fastighetssektor så behöver vi fokusera på både ett system- och samhällsperspektiv, ett fastighetsperspektiv och ett produktperspektiv", konstaterar Swedisols vd Veronica Koutny Sochman: "Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Därför spelar en fossilfri bygg- och fastighetssektor är central roll i strävan att uppnå samhällets klimatmål."

På systemnivå kan minskad energianvändning i det byggda beståndet vara en viktig energikälla när industrin och transportsektorn ställer om från fossil energianvändning till el och biobränslen. Enligt studien Grön logik är den lönsamma energieffektiviseringspotentialen 53 Twh till år 2045. Samhället kan samtidigt spara över 866 miljarder kronor.

På fastighetsnivå är det fullt möjligt att minska energianvändningen genom att välja robusta och långlivade lösningar som inte kompromissar byggnadens kvalitet och prestanda. När klimatpåverkan för en byggnad optimeras är det viktigt att se byggnaden som ett system där hela funktionen optimeras så minskningen av utsläppet i en del inte kopplas till ökade utsläpp i en annan. För att undvika suboptimering är en grundregel också att beakta prestandan under hela byggnadens livscykel.

Kopplat till Swedisols positionspapper om cirkularitet kan det konstateras att  den byggda miljön kräver mycket stora mängder naturresurser och svarar för hälften av samhällets råvaruanvändning. Inom både EU och Sverige svarar byggsektorn för kring en tredjedel av genereringen av avfall

"Mineralullsindustrin i Europa och Sverige välkomnar de europeiska och svenska satsningarna på en cirkulär ekonomi och kommer verka för att driva på omställningen till ett system där all sorterad mineralull återanvänds eller återvinns, så klimatpåverkan liksom resurs- och energianvändningen per isolerad yta minskas ytterligare", säger Swedisols vd Veronica Koutny Sochman:

Läs mer i Swedisols positionspapper för fossilfrihet och cirkularitet.   

Swedisol - Positionspapper fossilfrihet

Image removed. Swedisol - Positionspapper fossilfrihet  

Swedisol - Positionspapper cirkularitet

Image removed. Swedisol - Positionspapper cirkularitet  

 

 

 

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex