Boverket missar chans till verklig effektivisering

Det är bra att Boverket efter lång väntan presenterar förslag till ändrade byggregler för nära nollenergibyggnader. Men regelverket behöver kompletteras med krav på klimatskalet om framtidens byggnader ska vara verkligt energieffektiva. Det framgår av isolerbranschorganisationen Swedisols remissvar på myndighetens förslag.

– Användningen av så kallade primärenergital innebär att godtyckliga antaganden kan påverka byggnadens utformning. För att uppnå långsiktigt energieffektiva byggnader bör krav ställas på byggnadens olika delar för att minimera värmeförlusterna, säger Mats Björs vd på Swedisol.

Liksom Miljömålsberedningen förordar Swedisol att den så kallade systemgränsen bör vara hur mycket energi som faktiskt används i byggnaden, i stället för hur mycket som köps in. På så sätt styr man mot det mest grundläggande vid energieffektivisering, nämligen att minimera behovet av kontinuerlig uppvärmning.

Första steget är att skapa ett energieffektivt klimatskal med låga värmegenomgångstal för golv, väggar och tak samt fönster och dörrar. Därtill krävs minimala köldbryggor och god lufttäthet som förutsättning för effektiv värmeåtervinning.

– Ett bra klimatskal minskar effektbehovet vintertid när energisystemet är som mest ansträngt, vilket även Energikommissionen pekade på i sin slutrapport. Energieffektiva byggnader kan på så sätt underlätta omställningen till ett helt förnybart elsystem, säger Mats Björs vd på Swedisol.

Swedisol anser att primärenergitalet kan fylla en viktig funktion för att begränsa användningen av el för uppvärmning. Men det bör vara ett komplement till krav som styr byggnadens utformning.

– Primärenergital riskerar att minska drivkrafterna att bygga energieffektiva byggnader. Än mer olyckligt blir det om primärenergifaktorn tillåts variera att gå från faktorn 1,6 till 2,5 och sedan tillbaka till 2,0 som blir resultatet av Boverkets förslag i kombination med kommissionens förslag, säger Mats Björs vd på Swedisol.

Läs hela remissvaret här.

För mer information, kontakta:

Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57