Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

I dag går remisstiden ut för Boverkets förslag till nya byggregler. Enligt förslaget ska man kunna vikta den faktiska energianvändningen olika beroende på vilket energislag som används för att värma upp byggnaden. I sitt remissvar vill Swedisol nu att Boverket skärper kraven gällande energieffektivitet i sina byggregler, oavsett energikälla.

– Regelverk och styrmedel måste ge tydliga incitament att snabbt minska energianvändningen om vi ska nå våra klimat- och energimål, men Boverkets förslag riskerar att dra i motsatt riktning. I förslaget görs viktningen av olika energislag på ett sätt som riskerar att låsa in oss i ett fortsatt elberoende i uppvärmningen av byggnadsbeståndet, vilket försvårar energiomställningen, säger Mats Björs.

Boverkets förslag till nya byggregler skulle innebära att beräkningen av en byggnads energianvändning viktas olika beroende på vilket energislag som används för att värma upp byggnaden. En byggnad skulle då kunna beräknas vara olika energieffektiv beroende på vilket uppvärmningssystem som används.

– Bebyggelsen står för nära 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige, så om energieffektiviseringsmålet ska nås till 2030 krävs det nu krafttag. Det är också avgörande för klimatmålet om noll nettoutsläpp till 2045, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

I förslaget till nya byggregler föreslås också att energi som utvinns på byggnadens tomt från till exempel solpaneler, bergvärme- eller luftvärmepumpar ska räknas bort från byggnadens egna energianvändning. Den 17 april antog dock Europaparlamentet ett reviderat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda som innebär att den egenproducerade energin inte kan undantas från energikraven på det sätt som föreslås.

– Med tanke på att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har reviderats kommer Boverkets förslag att behöva ändras inom kort – eller så kan Boverket göra rätt redan från början och anpassa byggreglerna utifrån den nya EU-lagstiftningen, säger Mats Björs.

Swedisol föreslår ändringar i Boverkets byggregler. För att nå klimat- och energimålen anser Swedisol att Boverket fokuserar på byggnaders verkliga energieffektivitet, oavsett vilken energikälla som byggnaden använder.

För mer information, kontakta:

Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57

Mer läsning:

Läs Swedisols remissvar.

Läs Swedisols debattartikel om Boverkets förslag till nya byggregler i Dagens Samhälle.

Läs Boverkets förslag till nya byggregler på Boverkets hemsida.

Läs mer om revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda på EU-kommissionens hemsida.