Bra att Miljömålsberedningen prioriterar klimatfrågan i bostadsbyggandet

Swedisol välkomnar att Miljömålsberedningen i sitt betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” vill ge klimatfrågan hög prioritet när takten måste öka i bostadsbyggandet. Vi instämmer i att insatser för ökad energieffektivisering är motiverade då de bidrar till ökad resurseffektivitet och frigör koldioxidfri energi till andra användningsområden.

– Att bygga 700 000 bostäder med höga klimatambitioner och till en överkomlig kostnad är en av vår tids största utmaningar. På sikt måste målet vara att minimera eller helt ta bort behovet av köpt energi för uppvärmning av våra byggnader, säger Mats Björs vd på Swedisol.

Miljömålsberedningen vill se över förbudet i plan- och bygglagen för kommuner att ställa högre energikrav än de som ges i byggreglerna. De vill också att den så kallade systemgränsen i byggreglerna ändras, så att elbaserade lösningar inte gynnas framför exempelvis fjärrvärme.

– Beredningens förslag är ett steg i rätt riktning, men det vore mer effektivt att ge Boverket i uppdrag att skärpa energikraven i byggreglerna till en nivå som redan i dag är tekniskt och ekonomiskt möjlig, och utforma reglerna så att de säkerställer hög energieffektivitet under byggnadens hela livslängd, säger Mats Björs.

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex