Förslaget på nära-nollenergibyggnader måste göras om

Den 6 februari gick remisstiden ut för Näringsdepartementets remiss hur så kallade nära – nollenergibyggnader ska införas i det svenska byggnadsbeståndet. Nu strömmar en massiv kritik in från en mycket stor del av byggsektorns aktörer. Swedisol är en av kritikerna.

– Gör om förslaget och ta aktivt med branschens aktörer i arbetet, säger vd Conny Pettersson.

 Man är häpnadsväckande försiktig och helt utan ambitioner i sin inställning till byggnaders energiprestanda. Idag, den 6 februari, var sista dag för berörda instanser att lämna sina synpunkter på Näringsdepartementet remiss. Det gäller hur Sverige ska definiera och främja uppförandet av nära-nollenergibyggnader enligt det nya EU-direktivet för byggnaders energiprestanda, EPBD 2.

 Swedsiols uppfattning är att Näringsdepartementets förslag genomgående har en alldeles för låg ambitionsnivå. Departementet menar att många åtgärder för att klara kraven enligt EPBD 2 redan är genomförda i Boverkets byggregler.

 – Den tolkningen delar absolut inte Swedisol. Vi anser att det fortfarande återstår mycket att göra.

– Se på hur Danmark med sina regler styr mot regeringens övergripande mål, tar med byggbranschen i förändringsarbetet och sätter upp mycket ambitiösa mål, förklarar Conny Pettersson.

 Enligt EU:s direktiv ska den offentliga sektorn visa vägen och gå före när det gäller att bygga och renovera till ”nära nollenergihus”. I näringsdepartementets förslag finns inga åtgärder som styr den offentliga sektorn överhuvudtaget.

– ”Nära nollenergihus” måste som begrepp ligga mycket närmare noll än dagens minimikrav på energieffektivitet enligt Boverkets byggregler. De borde rimligen ha energiprestanda i nivå med passivhusstandard.

 Näringsdepartementet verkar nöja sig med ambitionen att dagens krav är fullt tillräckliga. Vilket är en helt obegriplig tolkning av begreppet ”nära noll”.

– Nära noll är nära noll, och det kräver en kraftig skärpning av kraven på energiprestanda i Boverkets byggregler, konstaterar Conny Pettersson.

 Även om årtalet 2020 kan tyckas långt borta så är det startdatum två år tidigare för de offentligt ägda byggnaderna. Därutöver ska ett etappmål anges för 2015. Byggbranschen behöver ha besked om de kommande nivåerna och spelreglerna i god tid.

– Hur ska demonstrationsprojekt och utveckling kunna ske om man inte får några riktlinjer? undrar Conny Pettersson, vd på Swedisol.

 
Swedisol vill se ett nytt förslag där

– behovet av energi ligger betydligt närmare noll än i remissförslaget.

– kraven på byggnadens energiprestanda ställs oberoende av uppvärmningssystem och energikälla.

– byggnaders energiprestanda styrs av en bra klimatskärm och kompletteras med krav på specifik energianvändning och effektbehov.

– ambitiösa krav införs på högsta tillåtna värmeförluster för klimatskärmens olika byggnadsdelar (U-värden).

– ambitiösa krav införs på byggnadens lufttäthet.

– ambitiösa krav införs på byggnadens installationssystem.

Hela vårt remissvar finns på vår hemsida http://www.swedisol.se/remissvar-fran-swedisol