Högre krav krävs för mer energieffektivt byggande

I dag är sista dagen för att lämna
synpunkter på Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd
om energihushållning. Swedisol välkomnar skärpningen av energikraven, men framför
i sitt remissvar att Boverket fortsätter att ligga steget efter byggbranschen
när det gäller energieffektivitet och missar de stora möjligheter till
effektivisering som finns.

– Boverket
föreslår energikrav som innebär en sänkning av energianvändningen, men bara ner
till genomsnittet för dagens byggnader. Om vi ska klara klimat- och
energiomställningen behöver vi byggregler som driver utvecklingen – inte som
låter medelmåttighet sätta standarden, säger Conny Pettersson, vd för
branschorganisationen Swedisol.

Swedisol har också
uppmärksammat Boverket på felaktigheter i de kostnadskalkyler för
energieffektivare byggande som ligger till grund för förslaget. En stor del av
de kostnader som redovisas avser rena standardhöjningar, vilket gör att det
framstår som mycket kostsammare än vad det är att öka energieffektiviteten.

– De
kostnadskalkyler som presenteras kan inte ligga till grund för slutsatser om
vad som är en kostnadsoptimal nivå för energieffektivitet.  Därför vill vi också se en öppnare
process vid framtagningen av nya energikrav så att branschaktörer och andra berörda kan bidra med sin expertis, säger Conny Pettersson.

Swedisol förordar
också att byggreglerna görs om i grunden. För det första bör energikraven avse
byggnadens utförande. Det bör ställas krav på god isolerförmåga på väggar, tak
och fönster samt på lufttäthet på hela byggnaden, vilket garanterar en låg
energianvändning även om uppvärmningssystemet byts ut. För det andra måste
reglerna utformas så att de som har högre ambitioner tillåts bygga mer
energisnåla hus. Utöver minimistandarden borde det finnas tydligt definierade
lågenergiklasser. Reglerna bör inriktas mot att på sikt nå nära noll energianvändning.

– I avsaknad
av rimliga krav i Boverkets byggregler tar ambitiösa kommuner, beställare och
entreprenörer saken i egna händer, ställer egna krav och upprättar egna
standarder. Det driver utvecklingen framåt, men leder inte till ett rationellt
och kostnadseffektivt byggande, säger Conny Pettersson.

 

Läs Swedisols remissvar avseende Boverkets förslag till
ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i
Boverkets byggregler (länk) http://www.swedisol.se/sites/default/files/undersidor/filer/_remissvar_andring_avsnitt_9_i_bbr_fran_swedisol_2014-09-05.pdf 

För mer information, kontakta:

Conny Pettersson, vd Swedisol, 070-594 62 10, conny.pettersson@swedisol.se