Höj ambitionen för renovering och effektivisering

I dag är sista dagen för att lämna synpunkter på Energimyndighetens
och Boverkets förslag till nationell strategi för energieffektiviserande
renovering av byggnader.”.

Swedisol
välkomnar en strategi för energieffektiv renovering, men framför i sitt
remissvar att förslaget har en för låg ambitionsnivå och missar de stora möjligheter
till effektivisering som finns.

– Vi skulle
vilja se en strategi som utgår från en tydlig och ambitiös målformulering, där
strategin visar vilka styrmedel och åtgärder som krävs för att nå målet. Nuvarande
förslag är snarare en konsekvensanalys av ökade informationsinsatser, men det
krävs mer för att få fart på renovering och energieffektivisering, säger Conny
Pettersson, vd för branschorganisationen Swedisol.

Enligt
strategins avgränsningar är syftet att tillvarata möjligheterna till
effektivisering då renovering ändå sker, men inte att öka renoveringstakten. Samtidigt
är renoveringsbehovet stort och ökande för många flerfamiljshus, inte minst de
som byggdes under 60- och 70-talen. 

– Renovering av
miljonprogrammen är en utmaning som ställer stora krav på både byggsektorn och
samhället i övrigt, men det innebär också stora möjligheter att få
energisnålare bostäder. Swedisol efterlyser ett samlat grepp kring hur fler
fastigheter kan renoveras och energieffektiviseras och en strategi som stimulerar
till att öka renoveringstakten, säger Conny Pettersson.

Swedisol efterlyser
också en fördjupad analys av byggnadsrenoveringars lönsamhet ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. En sådan analys kan bland annat inkludera nyttan
av nya arbetstillfällen, bättre tillgänglighet i bostäder för äldre och funktionshindrade,
bättre boendemiljöer, ökad konkurrenskraft och minskad klimatpåverkan.

Läs Swedisols remissvar (länk) http://www.swedisol.se/sites/default/files/undersidor/filer/remissvar_na...

För mer
information kontakta: conny.pettersson@swedisol.se