Ökat behov av energieffektivisering av bostäder

Det akuta behovet av energieffektivisering hos kommunägda bostadsbolag har ökat sedan förra året, visar en ny rapport som beställts av Swedisol. Rapporten visar också att mer än en halv miljon lägenheter i Sveriges kommuner behöver energieffektiviseras.

– Sektorn bostäder och service står för nästan 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Cirka 50 procent av den energin utgörs av el, och den behövs i andra samhällssektorer för vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.

Rapporten som Swedisol beställt av Industrifakta, där 100 fastighetsägare över hela landet intervjuats, visar att det akuta behovet av energieffektivisering har ökat hos kommunägda bostadsbolag sedan förra året, från 9 till 11 procent. Rapporten visar också att mer än en halv miljon lägenheter i flerbostadshus är i behov av energieffektivisering.

Energimyndigheten och Boverket arbetar just nu med en renoveringsstrategi i syfte att minska energianvändningen i det befintliga byggnadsbeståndet. Strategin kommer att få stor inverkan på hur byggbranschen arbetar med energieffektivisering.

– Den kommande renoveringsstrategin är ett viktigt verktyg och styrmedel för att klara klimatomställningen. Men för att den ska kunna ha maximal effekt måste Boverket och Energimyndigheten inse att det krävs krafttag för att minska energiåtgången i bostadssektorn, säger Mats Björs.

Sveriges klimat- och energimål innebär att vi ska ha 50 procent effektivare energianvändning till 2030 än 2005 i förhållande till BNP, att hela Sveriges elproduktion ska vara förnybar år 2040 och att klimatpåverkande nettoutsläpp ska vara nere på noll senast 2045.

För mer information, kontakta: Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57

För mer information, se Industrifaktas rapport som du hittar här.