Regeringen föreslår icke-beslut om byggnaders energiprestanda

Regeringens proposition ”Vägen till mer effektiva energideklarationer” kommer att behandlas i riksdagen den 30 maj. Enligt rubriken handlar den enbart om våra energideklarationer. Så är inte fallet.

 Propositionen berör hela EU:s omarbetade direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD2, utom artikel 9. Beslutet, som föreslås vara ett icke-beslut, innebär att Sverige inte gör några som helst skärpningar eller förändringar av byggreglerna.

 Direktivet är omfattande och innehåller 31 artiklar varav endast åtta behandlar energideklarationerna. För övriga artiklar bedömer regeringen att inga ändringar behöver göras i de svenska byggreglerna. Därmed behöver riksdagen inte fatta några beslut. Men även icke-beslut är beslut, eftersom detta innebär att de svenska byggreglerna lämnas helt orörda. Enligt Swedisols mening strider detta mot de krav som ställs i EU:s direktiv.

 – Beslutet om byggnaders energiprestanda har stor betydelse för hur vi kommer att bygga i framtiden. EU har angett en hög ambitionsnivå, men vi upplever att regeringen helt enkelt struntar i EU i det här fallet, säger Conny Pettersson, vd på Swedisol.

 – Genom att lägga in dessa viktiga frågor som ett icke-beslut i en proposition som förespeglas endast handla om energideklarationerna, sopar regeringen de stora frågorna under mattan.

 Swedisol har i sitt remissvar klart redogjort vilka förändringar som måste göras i de svenska byggreglerna som en följd av flera artiklar i direktivet. Vår tolkning av EU:s direktiv är att de svenska byggreglerna måste anpassas utifrån följande grundsyn:

 * Det styrande kravet ska vara utformningen av byggnadens klimatskal. Det ska utformas lika oavsett vilken uppvärmningsform och energikälla som väljs initialt.

* Därför måste relevanta U-värdeskrav ställas på de i klimatskalet ingående byggnadsdelarna samt för byggnadens genomsnittliga U-värde.

* Byggnaders energiprestanda ska styras av en bra klimatskärm och kompletteras med krav på specifik energianvändning och effektbehov.

 Läs våra remissvar på www.swedisol.se