Välkommen satsning på nya energieffektiva hyresrätter

I den nya satsningen för att öka nybyggnationen av hyresrätter ställer regeringen krav på att byggnaderna ska byggas energieffektivt. Extra incitament ges till de som bygger riktigt energisnålt. Det välkomnas av Swedisol, branschorganisationen för Sveriges ledande tillverkare av mineralull.

– Swedisol arbetar för ett ansvarsfullt och hållbart byggande, där energin används mer effektivt för att bidra till att lösa klimatutmaningen. Därför välkomnar vi att regeringen skapar incitament att bygga energieffektiva hyresrätter, säger Conny Pettersson, vd Swedisol.

Stödet gäller hyresrätter som börjar byggas från och med den 25 mars 2015 och den föreslagna budgetramen innebär att stöd kan ges till ungefär 15 000 lägenheter per år. En förutsättning för stödet är att byggnaden är minst 20 procent energieffektivare än kraven i Boverkets byggregler. Om byggnaden uppnår ännu bättre energiprestanda kan stödet höjas med 75 procent. Det ställs också krav på att värmen som alstras i byggnaden återvinns.

– Det är bra att regeringen både ställer krav på hög energieffektivitet och ger extra incitament att bygga riktigt energisnålt. Det bidrar till att driva utvecklingen framåt, till skillnad från de lågt ställda energikraven i byggreglerna, säger Conny Pettersson.

Swedisol förordar även att energikraven i byggreglerna gälla byggnadens utförande i stället för köpt energi. Byggnader ska byggas så att man säkerställer god energiprestanda under hela byggnadens livslängd oavsett vilket uppvärmningssystem som används.

Läs mer om investeringsstödet på regeringens hemsida här.

För mer information, kontakta: Conny Pettersson

conny.pettersson@swedisol.se