Woodisol fälls för otillbörlig marknadsföring

Patent- och marknadsdomstolen fäller Woodisol AB för otillbörlig marknadsföring i enlighet med den stämningsansökan som branschföreningen Swedisol lämnade in i juni 2018. Swedisol beklagar att frågan behövde avgöras i domstol men menar att utgången är viktig för sakligare marknadsföring i byggbranschen.

Patent- och marknadsdomstolen meddelande i dag att Woodisol fälls för otillbörlig marknadsföring med motiveringen att marknadsföringen är felaktig och vilseledande. Woodisols marknadsföring ger bland annat intrycket att träfiber- och cellulosaisolering är mer brandsäker än mineralullsisolering. 

De påståenden vilka domstolen vid vite om en miljon kr förbjuder Woodisol att använda vid marknadsföring av träfiber- och cellulosaisoleringsmaterial är bl. a. "Miljöriktig isolering", ”Minimal miljöpåverkan", "Tär inte på jordens lagrade tillgångar", ”Miljövänliga isoleringsskivor", "Miljövänlig produktion" och "Brinner inte". För att se samtliga påståenden som Woodisol förbjuds att använda se längre ner i pressmeddelandet.

– Genomsnitts­konsumenten kan inte förväntas ha djupgående kunskaper om produkternas påverkan på miljön, brandsäkerhet eller isoleringsförmåga. Därför är det viktigt att byggbranschens aktörer inte använder sig av den här typen av vilseledande marknadsföring som Woodisol har gjort, säger Mats Björs vd på Swedisol.

Mineralull har den högsta brandskyddsklassningen enligt EU:s regelverk eftersom den består av ett icke-organiskt material och är obrännbart. Den isolering som Woodisol marknadsför har lägre brandskyddsklassning än mineralull. Woodisols marknadsföring ger även intryck av att mineralullsproduktion är dåligt för hälsa och miljö.

– Vi beklagar att den här frågan måste avgöras i domstol, men felaktig och direkt vilseledande marknadsföring är allvarligt. Marknadsföringen från byggbranschens aktörer måste gå att lita på, inte minst när det gäller så viktiga frågor som klimatpåverkan och brandskydd, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

Domen kan läsas i sin helhet under "Relaterat material" längre ner i pressmeddelandet.

För mer information, kontakta:

Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57

Fakta: Den juridiska processen och Woodisols marknadsföringspåståenden

 • I juni 2018 lämnade Swedisol in en stämningsansökan där Woodisols påståenden ansågs vara felaktiga och av sådant slag att de påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. Därför räknas de som otillbörliga enligt marknadsföringslagen.
 • Swedisol hade tidigare vid ett flertal tillfällen uppmanat Woodisol att upphöra med den otillbörliga marknadsföringen och upplyst om att föreningen annars skulle tvingas vidta rättsliga åtgärder. Swedisol har under processen försökt få till en utomrättslig lösning, men Woodisol har framhärdat att få saken prövad i domstol.
 • Patent- och marknadsdomstolen förbjuder vid vite om en miljon kr Woodisol att vid marknadsföring av isoleringsmaterial av träfiber eller cellulosa och på sätt som skett använda följande påståenden;
  • "Miljöriktig isolering",
  • ”Minimal miljöpåverkan",
  • "Tär inte på jordens lagrade tillgångar",
  • ”Miljövänliga isoleringsskivor",
  • "Miljövänlig produktion",
  • "Köp isolering – inte luft. Vill du minska eller öka koldioxidutsläppen? Gör ditt val till ett bättre isolerat hus och till ett mer hållbart samhälle. Stöd förändringar som minskar resursanvändningen.",eller liknande uttryck med väsentligen samma innebörd,
  • "Brinner inte"
  • "Förkolnar vid brand och skyddar den bärande konstruktionen mot lågorna"
  • "Träfibern förkolnar på ytan medan mineralullen genast smälter och därmed exponerar andra konstruktionsdelar för lågorna", eller liknande formuleringar med väsentligen samma innebörd som påstår eller ger intryck av att träfiberisolering har högre brandsäkerhet än isoleringsprodukter framställda av mineralull,
  • "Avger inga giftiga gaser som andra", samt
  • "Den största akuta hälsorisken i brandgasen är isocyanater. [..] Är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person. Vi fann att mineralull avger höga halter isocyanater. Mest av alla testade produkter.", eller liknande formuleringar med väsentligen samma innebörd, som påstår eller ger intryck av att träfiberisolering är bättre ur hälsosynpunkt än isoleringsprodukter framställda av mineralull samt att isoleringsprodukter framställda av mineralull är hälsovådliga.
 • Patent- och marknadsdomstolen har idag även meddelat mellandom i målet där Woodisol har stämt Swedisol. I mellandomen konstaterar domstolen att Swedisol inte är ansvarig för de påståenden som gjorts av dess medlemsföretag. Domstolen konstaterar vidare att de påståenden som föreningen har gjort inte är marknadsföring. Mot denna bakgrund saknas förutsättningar att bifalla Woodisols förbudsyrkanden.