Dansk rapport visar: Energieffektivisering mest kostnadseffektivt för att nå klimatneutralitet

Det danska näringslivsinitiativet Grön Logik har släppt en rapport som visar att energieffektivisering av bebyggelse och industri är avgörande för att på ett kostnadseffektivt sätt nå det danska klimatmålet om klimatneutralitet till år 2050.

Enligt rapporten blir det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 120–160 miljarder danska kronor dyrare att enbart öka produktionskapaciteten av förnybar energi, jämfört med de samlade investeringskostnaderna för energieffektivisering som minskar samhällets energibehov och produktion av förnybar energi som anpassas efter ett mindre behov.

– Grön Logiks rapport är ytterst relevant även för den svenska klimatomställningen. Sektorn bostäder och service står i dag för nära 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Den andelen behöver minska för att frigöra energi till transport- och industrisektorn. Det kräver en omfattande energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Spannet mellan 120 och 160 miljarder i samhällsekonomiska besparingar representerar skillnaden mellan att enbart räkna på de energimässiga kostnadsbesparingarna och att ta in andra faktorer med energieffektiviserande renoveringar, som till exempel ett förbättrat inomhusklimat, positiva hälsoeffekter av förbättrad luftkvalitet samt bättre livskvalitet i ett renoverat bostadsområde.

– Rapporten sätter fingret på något som Swedisol länge har lyft i den svenska energidebatten – här fokuserar man väldigt mycket på att ställa om energislagen och väldigt lite på att minska energianvändningen. Men ju mindre energibehovet är, desto enklare blir det att fasa ut de energikällor som orsakar klimatförändringarna eller på andra sätt påverkar miljön negativt, säger Mats Björs.

I rapporten beräknas det vara samhällsekonomiskt gynnsamt att minska energianvändningen inom industri, handel, service och hushåll med 15–20 procent fram till 2030. När det gäller uppvärmning av bostäder och lokaler är det samhällsekonomiskt gynnsamt att minska energianvändningen med 10 procent till 2030.

– Om Danmark kan spara upp till 160 miljarder kronor på energieffektivisering så kan Sverige med vår nästan dubbelt så stora ekonomi spara betydligt mer. Samtidigt skulle det innebära att vi förbättrar inomhusklimat och hälsa för de boende. Nu behöver Energimyndigheten göra motsvarande analys som underlag för en skärpning av det svenska energieffektiviseringsmålet, säger Mats Björs.

I Sverige presenterade nyligen branschorganisationen Energiföretagen sin klimatfärdplan, i vilken man uppskattar kostnaderna för att bygga ut tillräckligt med förnybar energi till cirka 1 100 miljarder kronor. Kostnadsberäkningarna baseras på antagandet att i Sverige kommer energianvändningen att öka från 140 till 190 terawattimmar per år till 2045.

Läs om rapporten från Grön Logik på den danska Byggherreföreningens hemsida.

Läs rapporten på Swedisols hemsida.

Om Grön Logik
Grön Logik består av ett antal företag, fackföreningar, branschorganisationer och andra icke-statliga organisationer som samarbetar för att säkerställa högre ambitioner i klimatpolitiken under Danmarks kommande mandatperiod.