Swedisol efterfrågar större fokus på byggmaterialens livslängd

Branschorganisationen Swedisol menar att det behövs större fokus på byggmaterialens livslängd för att minska byggsektorns klimat- och miljöpåverkan. Det skriver de i remissvar till Boverket och Kommittén för modernare byggregler.

– Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan och sektorn behöver ställa om för att bidra till Sveriges klimatmål. Hållbara materialval och livscykelperspektiv i bostadsbyggandet är helt avgörande, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Boverkets rapport, 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader, rör metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv. Kommitténs delbetänkande handlar om resurseffektiv byggmaterialanvändning, med fokus på tillverkning och användning av byggprodukter med så lång livslängd som möjligt.

– Livslängd är en oerhört viktig men lite bortglömd faktor när det gäller materialval. Att förvalta och underhålla byggnader är resurskrävande, och därför är det viktigt att välja långsiktiga lösningar. Både val av material och övergripande designlösningar i en byggnad påverkas när man i högre grad tar in livslängden i kalkylen, säger Mats Björs.

Eurima, de europeiska isoleringstillverkarnas förening, har låtit utvärdera hur mineralulls prestanda påverkas efter en lång tids användning genom att utvärdera mineralull som installerades för 20-50 år sedan. Utvärderingen visar att mineralull bibehåller sina tekniska egenskaper över lång tid.

– Det är viktigt med ett helhetstänk i byggandet, så att ambitionen att minska klimatpåverkan inte gör att man kompromissar med funktioner som brandskydd, fuktskydd, bullerskydd och beständighet, säger Mats Björs.

I sitt remissvar till Boverkets rapport skriver Swedisol att det behövs ökad medvetenhet om hur olika materialval påverkar klimat och miljö. Livscykelanalyser och åtgärder måste ske på kvalificerade grunder, annars finns risk för felaktiga eller kortsiktiga beslut i byggfasen.

När det gäller delbetänkandet från Kommittén för modernare byggregler avvisar Swedisol förslagen om detaljerade innehållsförteckningar för byggprodukter och ett nationellt främjandepaket för resurseffektiva byggmaterialval för minskat bygg- och rivningsavfall. Swedisol bedömer att det kommer ta för lång tid innan det kan leverera nytta i byggprocessen. Swedisol anser att det istället är bättre att utveckla befintliga digitala system där information om byggprodukter samlas i en databas.

För mer information, kontakta:

Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57

Läs mer:

Boverkets rapport: 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader

Kommittén för modernare byggreglers delbetänkande: SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

Swedisols remissvar om Boverkets rapporter

Utvärdering av mineralullsprodukters livslängd