Brandskydd

Om en byggnad brinner kan det leda till såväl stora skador på egendom som dödsfall. Brandskador utgör ungefär hälften av försäkringsbolagens samlade utbetalningar. Byggnaderna likväl som deras innehåll bidrar till brandspridningen. Genom att använda brandskydd kan brandrisken sänkas avsveärt.

Byggnaders brandskydd delas in i passivt och aktivt skydd.

Image
Brandskydd byggnader

Passivt brandskydd

Ett passivt brandskydd är ett preventivt brandskydd som är inbyggt i konstruktionen och fördröjer brandförloppet. Syftet är att skydda byggnaden och människorna som vistas där om det börjar brinna genom att:

  • begränsa eller förhindra att branden sprids inne i byggnaden och vidare till andra byggnader
  • bibehålla byggnadens stabilitet så den inte rasar ihop vid en brand
  • säkra utrymningsvägarna för dem som vistas i byggnaden

I begreppet passivt brandskydd ingår att man använt sig av brandskyddsklassade konstruktioner och att byggnaden är indelad i brandceller mellan vilken branden inte sprids. 

Obrännbar mineralullsisolering är ett utmärkt passivt brandskydd. Inget underhåll krävs och mineralullen bevarar sina unika brandegenskaper under hela byggnadens livscykel.

Aktivt brandskydd

Aktivt brandskydd är utformat för att aktiveras när en brand uppstår. Det omfattar detekterings- och larmsystem, automatiska sprinklers, dörrar, nödbelysning och rökventilation. Slarv eller skador på vattenförsörjningen eller driftventilerna kan göra att systemet slutar fungera. Därför bör byggnadens brandskydd bygga på flera system.

Fastighetsägaren måste ta fram en plan för att kontinuerligt kontrollera byggnaden och se till att den efterlevs. Det är viktigt att skillnader mellan regelverkets krav och fastighetsägarens budgetutrymme inte resulterar i att man tänjer på gränserna så brandsäkerheten kompromissas. 

Fastighetsägaren måste ta fram en plan för att kontinuerligt kontrollera byggnaden och se till att den efterlevs. Det är viktigt att skillnader mellan regelverkets krav och fastighetsägarens budgetutrymme inte resulterar i att man tänjer på gränserna så brandsäkerheten kompromissas.