Studier av livslängd och prestanda över tid 

Eurima

Grunden i ett cirkulärt byggande är giftfria material av god kvalitet med lång hållbarhet. Den ökade efterfrågan av produkter med lång livslängd och för livscykelanalyser av byggnader har motiverat de europeiska isoleringstillverkarnas förening, Eurima, att utvärdera hur mineralullens prestanda påverkas efter en lång tids användning. Mineralull som installerades i olika utföranden och på olika byggarbetsplatser för två till fem decennier sedan har utvärderats. 

Metod 

Studien utfördes av ”Forschungs Institut für Wärmeschutz e.V. in Munich (FIW)” och var en oberoende utvärdering av byggarbetsplatsen, villkoren vid byggarbetsplatsen, konstruktionen och den tekniska prestandan hos den installerade mineralullen. 

Isoleringsmaterialet hämtades från byggnaden och packades noggrant. Parallellt med provberedningen blev institutet ombett att utvärdera förhållanden på byggarbetsplatsen och förbereda dokumentationen. Proverna levererades till München, där mätningarna startade så snabbt som möjligt för att undvika förändringar i materialet. I sin tekniska utvärdering fokuserade FIW främst på termisk prestanda. Andra aspekter som luftfuktighet och mekanisk prestanda utvärderades också.

Resultat 

Produkter från sju byggnader i olika delar av Europa utvärderades. Testerna gjordes på mineralull från fyra väggar och tre takkonstruktioner. Byggnaderna var mellan 20 och 55 år gamla. Värmekonduktivitetsmätningarna visade på värden mellan 0,032 och 0,038 W/(mK), vilket jämfördes med de ursprungliga deklarerade värdena. Resultatet av de uppmätta värdena var bättre än de deklarerade värdena vid byggnation, vilket visar att prestandan bibehållits över tid (detta verifierar den gängse modellen för deklartion av prestanda där en marginal läggs på för att inte överskatta prestandan). Även de mekaniska egenskaperna hos takisoleringen visade goda resultat. Ytterligare en av de utvärderade parametrarna var fuktinnehållet i mineralullen och mätningar visade en fukthalt som var avsevärt lägre än gränsen på 1,0 viktprocent. 

Slutsats 

Resultaten bekräftade att mineralullsisolering har lång livslängd. Provtagningarna visade också fullt funktionella konstruktioner utan defekter på isoleringen. Några av parametrarna som värmeledningsförmåga, var bättre det deklarerade värdet. Bedömningen av de termiska egenskaperna gav ingen indikation på att den isolerande förmågan minskat på grund av den långa användningstiden. Projektet visade att termisk prestanda av mineralull inte försämras med tiden och konstruktionerna levererar förväntad prestanda även efter 50 års användning, om installationen sker enligt tillverkarens anvisningar.

Ytterligare studier

En av Swedisols medlemmar har under 2023 genomfört en liknande studie i Danmark som bekräftar att prestandan bibehålls efter 65 års användningstid. 

Läs Eurimas rapport här och en sammanfattning därav här

Läs den danska studien från 2023 här