Brandens tre faser

Om man studerar en brands olika steg, går det att urskilja tre olika faser.

  1. Antändning
  2. Flamfas
  3. Släckt fas

I brandens första fas, antändningen, är ytornas material mycket viktiga. Obrännbara material ger inte branden näring och gör att människor har längre tid på sig att lämna rummet. Hur mycket rök materialen ger upphov till måste också vägas in; giftiga gaser och dålig sikt kan döda innan det börjar brinna. Obrännbara produkter avger inga giftiga gaser eller rök.

I den andra fasen är ett strukturellt brandskydd viktigare, det vill säga att man har använt sig av brandskyddsklassade konstruktioner. Flamfasen pågår så länge det finns brännbart material alternativt att man lyckas släcka branden.

Den tredje fasen inträffar när allt brännbart material har brunnit upp alternativt släckts på grund av släckningsarbete.