Mineralull bidrar till bra brandskydd

Mineralull bidrar till hög brandsäkerhet och är klassificerat som obrännbart material (Euroklass A1 eller A2).

Om brand

En brand får oftast stora konsekvenser för de som drabbas. Faran för människors liv är stor när byggnader brinner. Därtill kommer stora materiella och känslomässiga förluster. När en historisk byggnad, unika data eller familjealbumet förstörs i brand finns det inga pengar som kan ersätta den förlusten. För företag kan en större brand leda till konkurs.

Bränder innebär också alltid förorening: rök, brandrester och vattnet som användes till att släcka branden innehåller många giftiga ämnen.

Den första fasen

Under den första fasen från det att något material i byggnaden antänds fram till dess att övertändning sker, är det enbart materialet; byggnads- såväl som inredningsmaterialets egenskaper som påverkar brandens utveckling, man pratar då om ett materials brandreaktion. I denna första fas är det viktigaste kriteriet att snabbt kunna utrymma lokalen. Brandskyddande isolering av mineralull är obrännbar, en avgörande egenskap ett material ska ha för att fungera som brandskydd.

Mineralull är obrännbart

Att materialet är obrännbart gör att elden inte får extra näring av isoleringen. I de fall då branden får chans att utvecklas så att en övertändning sker, går det inte längre att rädda utrymmet där branden uppstod (i brandcellen). Istället är det viktigt att förhindra att branden sprider sig till angränsande utrymmen. Det är nu man använder begreppet s.k. ”brandmotstånd” som helt och hållet är kopplat till konstruktionen. Den höga smältpunkten gör att mineralullen i en konstruktion hjälper till att avgränsa branden vid ett ”standardiserat” brandförlopp. Det är värdefull tid för brandförsvaret och för dem som måste evakueras ur byggnaden.