Remissvar

Swedisol driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretag och andra intressenter.​

Vi är en aktiv remissinstans och opinionsbildare och företräder medlemmarna i kontakter med statliga och kommunala politiker, myndigheter, organisationer och företag.