Remissvar

Swedisol driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretag och andra intressenter.​

Vi är en aktiv remissinstans och opinionsbildare och företräder medlemmarna i kontakter med statliga och kommunala politiker, myndigheter, organisationer och företag. 

2023-08-25 Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader 2023-06-15 Boverkets förslag föreskrift om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö mm 2023-06-15 PM till klimat- och miljöministern om energieffektiviseringens roll för klimatomställningen 2023-06-15 PM till finans- och bostadsministrarna om modellen för klimatdeklarationer 2023-05-08 Förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus 2023-02-24 Sunda Hus nya bedömningskriterier 2023-02-24 Samhällsbygganders regelforum - Modellkoncept för standardisering 2022-12-15 Miljödepartementet - Näringslivets klimatomställning 2022-08-19 Lagförslag EU kommissionen - REPower EU 2022-03-15 Förslag på kriterier för Svanen-märkning av nya byggnader 2022-02-09 Infrastrukturdepartementet om Energy Performance in Buildings Directive 2021-10-15 Infrastrukturdepartementet om Energy Efficiency Directive 2021-09-17 AMA VVS & Kyla 22 2021-09-01 Boverket förslag på stöd till energieffektivisering av flerbostadshus 2021-07-20 EU kommissionen om statsstöd för klimat, energi och miljö (CEEAG) 2021-06-02 Boverkets rapport om klimatdeklaration av byggnader 2021-05-24 Förslag på stöd till energieffektivisering i flerbostadshus 2021-03-12 Boverkets förslag till klimatdeklaration för byggnader 2020-06-12 Skattereduktion för installation av grön teknik 2020-05-15 Modernare byggregler 2020-05-04 Klimatdeklaration för byggnader 2019-11-14 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav 2019-11-14 Mindre aktörer i energilandskapet 2019-10-24 Finansdepartementets PM Byggnaders energiprestanda 2019-10-24 Förslag till ändring av Boverkets byggregler 2018-12-13 Boverket dokumentationssystem, klimatdeklaration och resurseffektiv användning 2018-05-11 BBR från Swedisol 2017-02-24 Förslag till ändrade regler i BBR och BEN 2016-10-19 Miljömålsberedningen, En klimat- och luftvårdsstrategi 2016-08-15 Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi 2015-10-05 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 2015-08-31 Nära-nollenergibyggnader 2014-09-05 Ändring avsnitt 9 i BBR 2014-01-28 Nationell strategi för byggnadsrenovering 2013-12-13 Ungdoms- och studentbostäder 2013-11-19 Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar 2013-09-16 Energideklarationer 2013-09-12 Energieffektivieseringsdirektivet 2013-05-02 Energieffektiviseringsdirektivets artikel 7 2013-03-12 Byggkravsutredningen 2011-12-23 Nära-nollenergibyggnader 2011-09-22 Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda från Näringsdepartementet 2011-01-31 Boverkets förslag på ändringsregler i BBR 2010 Revidering av avsnitt 9, Energihushållning, i Boverkets byggregler BBR