Aktuellt

Swedisol är en aktiv opinionsbildare och remissinstans som företräder medlemmarna i kontakter med statliga och kommunala politiker, myndigheter, organisationer och företag. Vi driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretagen och andra intressenter.

Här har vi samlat nyheter och våra remissvar.  

Nära-nollenergihus: Minimera behovet av köpt energi för uppvärmning

Så var det dags för det tredje inlägget här på bloggen från vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen. Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå energi-...

En byggnads energieffektivitet ska vara oberoende av uppvärmningssystem eller energikälla.

Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen i bebyggelsen” och sammanfattar våra ståndpunkter och vad vi anser måste göras...

Nära-nollenergihus ska ha energiprestanda i nivå med passivhusstandard.

Den 14 juni kom EU överens om innehållet i det kommande direktivet om energieffektivisering. Det blev en kompromiss. Kravet på att tre procent av alla offentliga byggnader ska renoveras varje år...

Regeringen föreslår icke-beslut om byggnaders energiprestanda

Regeringens proposition ”Vägen till mer effektiva energideklarationer” kommer att behandlas i riksdagen den 30 maj. Enligt rubriken handlar den enbart om våra energideklarationer. Så är inte fallet...

Förslaget på nära-nollenergibyggnader måste göras om

Den 6 februari gick remisstiden ut för Näringsdepartementets remiss hur så kallade nära – nollenergibyggnader ska införas i det svenska byggnadsbeståndet. Nu strömmar en massiv kritik in från en...

Dagens bostadsbyggande kommer gå till historien som ”miljardprogrammet”

Regeringen är häpnadsväckande försiktig och helt utan ambitioner i sin inställning till byggnaders energiprestanda. Under hösten har ett förslag från Näringsdepartementet i ämnet varit ute på remiss...

”Kraven måste skärpas på byggnaders energiprestanda”

Av det totala antalet hus som kommer att finnas 2050 finns 70 procent finns redan i dag. En stor andel av dessa 70 procent utgörs av miljonprogrammets bostäder. Det är därför avgörande att dessa...

Krav på åtgärder måste kopplas till energideklarationerna

Sverige införde energideklarationer av byggnader 2008, men hittills har det inte blivit det verktyg som det var avsett att vara. Energideklarationerna har många gånger varit av dålig kvalité och många...

Swedisol lägger fram åtgärdsprogram för energi- och klimatmålen

Att på 40 år halvera energianvändningen i samhället kommer inte att bli verklighet – om inte kraftfulla, politiska styrmedel sätts in. Många av de åtgärder som krävs har så lång avskrivningstid att...

Swedisol lanserar ny webbplats med fokus på energi och klimat

Swedisol, mineralullsproducenternas branschorganisation, lanserar idag sin nya webbplats swedisol.se. Den nya webbplatsen är fokuserad på opinionsbildning, kunskapsspridning och nyheter. – Hemsidan...

Bravo Maud, men du måste stimulera också!

Maud Olofsson uppmanar i Aftonbladet den 27 januar i svenska folket att isolera sina hus bättre. Vi applåderar såklart hennes insikt och uppmaning. Men det är lätt att stjälpa över ansvaret på den...

Så visionslöst, Sverige!

I EU har man målet och visionen klar för sig. Alla nya byggnader ska vara nära noll-energi-byggnader senast 2021. Nu läser jag i Byggindustrin att de två viktigaste svenska myndigheterna...

Punkt i debatten om marginalel

Jag har hamnat i en debatt om marginalel med Veidekkes teknik- och miljöchef Johnny Kellner, både via Swedisolbloggen och tidningen VVS-forum. I Kellners senaste replik lyckas han med konststycket att...

Passivhus blir EU-standard 2020 – är byggbranschen förberedd?

Europaparlamentet röstade den 19 maj igenom en ny lag om energisnåla hus. Från och med slutet av 2020 måste alla nya hus vara ”nästan nollenergibyggnader” och till stor del nyttja förnybar energi. Det...